Sepete Ekle
Fiyat : 100,00 TL

İçindekileri

OCAK 2003
- Ye­ni Ki­raz Çe­şit­le­ri.
- Dün­ya El­ma Pa­za­rın­da Çin Bil­me­ce­si.
- Me­til Bro­mi­t’­in Muh­te­mel Al­ter­na­ti­fi Mi­das (IO­DO­MET­HA­NE).
- Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin Ta­hıl Çık­ma­zı.
- AB, "Da­ha Faz­la Ta­rım Ürü­nü İt­hal Ede­bi­le­ce­ği­ni" Açık­la­dı.
- Bit­ki­sel Üre­tim­de De­mir Pa­za­rı ve De­ği­şim­ler.
- To­hum İlaç­la­rı Pa­za­rı.
- Çift­çi ve Köy­lü­nün Ye­ni Hü­kü­met­ten Bek­len­ti­le­ri.
- Ha­yal­pe­rest­ler Ül­ke­si.
- Don Ris­ki­ni Azal­tan Kül­tü­rel Ted­bir­ler.
- Es­ki­den Ha­va Tah­min­le­ri Na­sıl Ya­pı­lı­yor­du?
- Do­ma­tes­te Yü­sey­zel Ka­buk Çat­la­ma­la­rı.
- İn­ter­net­te Ba­zı Önem­li Ta­rım­sal Ve­ri Kay­nak­la­rı.
- Mak­ro ve Mi­nör Ele­ment­le­rin Ba­zı Özel­lik­le­ri­nin İr­de­len­me­si.
- Azot ve Kal­si­yum.
- Pa­ta­tes Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Ge­nel Ted­bir­ler.
- Çel­tik­te Be­sin Mad­de­si Ek­sik­li­ği.
- Zey­tin Ağa­cı­nın Gı­da Alı­mı ve Güb­re­len­me­si.
- Kars Sa­rı­ka­mış Or­man­la­rın­da Önem­li Bir Ka­vak Za­rar­lı­sı.
- Türk Ta­rı­mı­na Hiz­met Ve­ren Ku­ru­luş­lar.

ŞU­BAT 2003
- Muz Nes­li­nin Tü­ken­me­si­nin Bir Baş­ka Bo­yu­tu.
- De­ğiş­ti­rin Bu Ka­fa­yı.
- Ha­yal­pe­rest­ler Ül­ke­si TÜR­Kİ­YE.
- Top­rak So­lu­can­la­rı­nın Top­rak İçin Öne­mi.
- 2003 İçin Di­renç Gen­li Ye­ni Mı­sır Çe­şit­le­ri.
- Ve­ri­mi Han­gi­si Da­ha Faz­la Et­ki­ler? Bit­ki­de­ki Fo­to­sen­tez Ora­nı mı? Fo­to­sen­tez Ürün­le­ri­nin Yap­rak­tan To­hu­ma Ta­şın­ma­sı Mı?
- Bur­dur Top­rak­la­rı­nın So­ru­nu.
- Pas Has­ta­lı­ğı.
- Ül­ke­miz­de Pas ve Sa­man Akar­la­rı So­run­la­rı ve Çö­züm Öne­ri­le­ri.
- Pa­muk­ta Dam­la Su­la­ma Uy­gu­la­ma­la­rı.
- Çel­tik­te Be­sin Mad­de­si Tok­si­te­si.
- İs­pan­ya­’nın Ta­rım­sal Po­tan­si

MART 2003
- Ye­ni Tek­no­lo­ji­ler: Bu­da­ma Ku­le­le­ri.
- Ba­zı Kül­tür­ler­de Ya­ra Ko­ru­yu­cu­la­rı.
- Ye­ni Bir Bam­bus: Ma­vi Bam­bus.
- Ba­tı Dün­ya­sın­da Pes­ti­sit Kul­la­nı­mı Aza­lı­yor.
- İk­lim De­ği­şi­mi Ta­rı­mı Et­ki­li­yor.
- AB’­ye Ta­rım Ürü­nü İh­ra­cın­da Men­şe Esas­la­rı.
- Zen­gin Ül­ke­ler Ta­rım Ürün­le­ri İh­ra­ca­tı­na Uy­gu­la­dık­la­rı Teş­vik­le­ri Kal­dır­mak İs­te­mi­yor.
- "To­hum­cu­lu­ğun Önü Açıl­ma­lı".
- Ta­rım Sek­tö­rü İçin Sa­de­ce "Doğ­ru­dan Ge­lir Des­te­ği" Ye­ter­li Ola­maz.
- Öl­dü­rü­cü Ka­rı­şım Top­rak ve Tuz (I)
- Pa­ta­tes Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Ge­nel Ted­bir­ler (II).
- Bi­yo­lo­jik Mü­ca­de­le­de Ya­rar­lı Bö­cek­ler.
- Tu­runç­gil­ler­de Bit­ki Be­sin Ele­ment­le­ri ve Kri­ter­le­ri.
- Çel­tik­te Ye­ni Bir Ya­ban­cı Ot: Lep­toch­lo­a Fas­ci­cu­la­rıs.
- Er­ge­ne Neh­ri Ki­ri­li­li­ği­nin Çel­tik Ta­rı­mı­na Olan Et­ki­si.
- Zey­tin­de Güb­re­le­me ve Su­la­ma.

Nİ­SAN 2003
- Ye­ni Ta­rım Ba­ka­nı­’nın­da, Özel Sek­tö­rün de İşi Çok Zor.
- Et­me Bul­ma Dün­ya­sı.
- TÜRK TED Baş­ka­nı Ya­vuz Ba­tu­r’­un Açık­la­ma­sı "Biz Sis­tem­den Şi­ka­yet­çi­yiz".
- Ağaç­lar­da Su­la­ma Et­kin­li­ği­nin Sap­tan­ma­sı.
- Pa­ta­tes Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Su İda­re­si.
- Sü­per Bir Pa­ta­tes Çe­şi­di Ge­liş­ti­ril­di: AL­TU­RAS
- Bit­ki­ler­de Ozon Za­ra­rı­na Kar­şı Vi­ta­min C Kul­la­nı­mı
- Io­di­ne-Baz­lı Fun­gi­sit.
- Mey­ve­ye Yat­ma­mış Genç Tu­runç­gil Bah­çe­le­rin­de Be­sin Uy­gu­la­ma­sı­nın Kri­ter­le­ri.
- Fos­for Kay­na­ğı Ola­rak, Ahır Güb­re­le­ri.
- Se­ra Kül­tür­le­rin­de Risk­li Bir Uy­gu­la­ma; AN­Tİ­Bİ­YO­TİK­LER
- Se­ra Seb­ze­ci­li­ğin­de İlk­ba­har Ted­bir­le­ri.
- Ko­ca­eli İli İh­sa­ni­ye Bel­de­si Se­ra­la­rı­nın Ya­pı­sal Du­rum­la­rı ve So­run­la­rı Üze­rin­de Öne­ri­ler.
- En­gi­nar (Cyna­ra scoly­mus) Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği Ak­de­niz Böl­ge­si­ne Uy­gun Mu­dur?
- Ta­rım­sal İlaç­la­ma­da Dam­la Çap­la­rı­nın Ayar­lan­ma­sı­na Ge­ti­ri­len Ye­ni Tek­no­lo­ji­ler.
- Püs­kür­tü­len İlaç Dam­la­la­rı­nın Sü­rük­len­me Risk­le­ri.
- Or­ga­nik Çel­tik Ta­rı­mın­da Ye­şil Güb­re Ola­rak Azol­la Kul­la­nı­la­bi­lir Mi?
- Tür­ki­ye­’nin Mı­sır Üre­ti­mi ve Tü­ke­ti­mi Üze­ri­ne.
MA­YIS 2003
- Bu­gü­nün ve Ge­le­ce­ğin Sa­vaş­la­rı­nın İki Ne­de­ni: Pet­rol ve Su.
- Sa­vaş ve Ba­rış Üze­ri­ne Dü­şün­ce­ler.
- Bit­ki İh­ti­ya­cı­na Gö­re Azot Uy­gu­la­yan Sis­tem­ler.
- Ar­mut Mey­ve­le­ri­nin Pa­ket­len­me­si.
- İlaç­la­ma­da Ye­ni Sis­tem­ler Ya­kın Ge­le­ce­ğin Püs­kür­tü­cü­le­ri.
- Sı­vı Güb­re­le­rin Top­ra­kal­tı Uy­gu­la­ma­sı İçin Ge­liş­ti­ri­len Ye­ni Bir Sis­tem.
- Atık Yağ­la­rı Isı Ener­ji­si­ne Çe­vi­ren Ye­ni Bir Sis­tem.
- Ta­bi­at Ara­nan Gi­zem­li He­di­ye­si: Hü­mik Mad­de­ler (I).
- Bö­ğürt­len (Ru­bus spp.). Üre­ti­mi ve Çe­şit­le­ri.
- La­ha­na­gil­ler (Ba­ras­si­ca) Kül­tür­le­rin­de Güb­re­le­me Tav­si­ye­le­ri.
- Kal­si­yum­ca Zen­gin Yum­ru­la­rın Öne­mi.
- Pa­ta­tes Mop-Top Vi­rüs (PMTV).
- Zey­tin­de Ver­ti­cil­li­um Sol­gun­lu­ğu.
- Ar­mut Ağaç­la­rın­da Ateş Ya­nık­lı­ğı (Er­wi­ni­a amy­lo­vo­ra) Kon­tro­lün­de Son Ge­liş­me­ler.
- Bağ Kül­le­me­sin­de Et­ki­li Ye­ni Bir Bi­yo­lo­jik Et­men: Tyde­iid Akar­lar.
- Pa­ra­zit Bir Ot: Küs­küt (Cus­cu­ta spp.).
- Bit­ki­le­rin Top­ra­kal­tı Dün­ya­sı.
- Se­ra­lar­da Su­la­ma ve Güb­re­le­me­de Te­mel Pren­sip­ler ve Ye­ni­lik­ler.
- Sağ­lık­lı, Gü­ve­ni­lir Ürün­ler.

HA­Zİ­RAN 2003

- Oku­yu­cu Mek­tup­la­rı ve Ce­vap­la­rı.
- Has­ta­lık­la­ra Kar­şı Da­ya­nık­lı Ye­ni El­ma Çe­şit­le­ri: Re­zis­ta Se­ri­le­ri.
- Yaş Mey­ve ve Seb­ze İh­ra­ca­tın­da Mo­di­fi­ye At­mos­fer Tor­ba­la­rı.
- Bit­ki Ko­ru­ma Pa­za­rın­da Ye­ni Bir Do­ğal Ürün: La­mi­na­rin
- Meh­met Sa­it Gü­çin
- Ku­şa­da­sı­’n­da İki Ke­lay­nak.
- Bu Ay Gün­de­me Otu­ran­lar.
- Tuz­lu Şart­lar­da Seb­ze Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği.
- Do­ma­tes Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de "Ön Su­la­ma"nın Öne­mi.
- Mi­de Kan­ser ve Ül­ser­le­ri­ne Şi­fa: Brok­ko­li
- S&G Ob­jek­ti­fin­den Av­ru­pa Bi­ber Pa­za­rı.
- Ta­bi­at Ana­nın Gi­zem­li He­di­ye­si; Hü­mik Mad­de­ler (II)
- Yap­rak Güb­re­le­ri­nin Ta­rih­çe­si ve Bir Ha­ta­nın Dü­zel­til­me­si Üze­ri­ne.
- Dün­ya Kü­kürt Ra­po­ru.
- To­hum Dün­ya­sın­da­ki Çe­kiş­me­ler ve Kav­ga­lar.
- Ta­rım­sal Tek­no­lo­ji­de Pa­tent Hak­la­rı.

TEM­MUZ 2003
- Tür­ki­ye Ta­rı­mı­nın Baş­ken­tin­de Ürün De­se­ni De­ği­şi­yor.
- Pat­lı­can Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Bu­da­ma.
- Ha­zır Fi­de.
- Ta­rım Ba­kan­lı­ğı­’nın İşi Ne Ol­ma­lı­dır?
- Bal­ka­ba­ğı (Cu­cur­bi­ta ma­xi­ma) Ta­nı­mı ve Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği.
- Pa­ta­tes Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Yum­ru­la­rın Olu­şu­mun­da ve Ge­li­şi­min­de Fay­da­lı Alan ve İda­re­si.
- Sağ­lı­ğı­nız, Ye­di­ği­ni­ze Bağ­lı­dır.
- Kök ve Kök­bo­ğa­zı Has­ta­lık­la­rı.
- Af­la­to­xin Yaf­ta­sı.
- Su­la­ma Su­yu Tuz­lu­lu­ğu (1)
- Yap­rak­tan Mı? Top­rak­tan Mı?
- Buğ­day­da Ge­ne­tik De­ği­şi­mi (GM) To­hum Üre­ti­mi Gün­dem­de.
- Di­ken­siz Kak­tüs (Opun­ti­a fi­cus-in­di­ca L. Mill.).

AĞUS­TOS 2003

- Ta­rım­la Kal­kı­nan Bir il­çe Sa­lih­li.
- Fi­dan­cı­lık­la İl­gi­li So­run­lar.
- Pom­za­nın­Ta­rım­da­ki Öne­mi.
- Ül­ke­sel He­def­ler ve "Üre­ti­mi Ba­şa Be­la"Gö­ren Zih­ni­yet
- Do­ma­tes Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Be­sin Mad­de­le­ri.
- Son­ba­har Ha­sat Or­ga­ni­zas­yo­nu İçin Ağus­tos Ayı­nın Öne­mi.
- Şa­rap­lık Üzüm Çe­şit­le­rin­de Ol­gun­luk Test­le­ri.
- Tuz­lu­lu­ğun Ta­nım­lan­ma­sı (II).
- Yap­rak­tan Mı? Top­rak­tan Mı? (II).
EY­LÜL 2003
- Ta­rım­sal Mü­te­şeb­bis­ler İçin İm­kan­lar Su­nan Bir İl­çe­miz: San­dık­lı
- Dün­ya Su Var­lı­ğı ve Dar­lı­ğı: Su Kriz­le­ri.
- Ye­ni Bir Ka­yı­sı Çe­şi­di: Apac­he.
- Ye­ni Bir Ar­mut Çe­şi­di: Bla­ke­’s
- Bağ Alan­la­rın­da Gü­neş Tu­zak­la­rı.
- Kla­sik Klon Anaç­la­rı Ye­ri­ne, Da­ha Ye­ni Anaç­lar Üze­rin­de Araş­tır­ma­lar ve So­nuç­la­rı.
- Hep geç Ka­lı­yor ve Ha­zır­lık­sız Ya­ka­la­nı­yo­ruz, Eu­rep­ga­p’­ta da Öy­le Ol­du.
- Eu­rep­gap Pro­to­ko­lü­nün Uy­gu­la­na­bil­me­si Üze­ri­ne Gö­rüş­ler.
- Tuz­lu­lu­ğun Ta­nım­lan­ma­sı (II­I) Ele­ment Tok­si­si­te­si.
- Yap­rak­tan Mı? Top­rak­tan Mı? (II)
- Ör­tü­al­tı Ta­rı­mın­da Kul­la­nı­lan ve Kul­la­nı­la­bi­le­cek Olan Or­tam­la­rın Fi­zik­sel ve Kim­ya­sal Özel­lik­le­ri.
- Plas­tik Mal­ç’­ın Za­rar­lı Yön­le­ri.
- Trans­ge­nik Çe­şit­ler ve Tav­rı­mız.

EKİM 2003

- DTÖ Can­cun Kon­fe­ran­sı­’nın Ta­rım Ürün­le­ri Ti­ca­re­ti Açı­sın­dan De­ğer­len­di­ril­me­si.
- Aç­lık So­ru­nu­nun Çö­zü­mü İçin, Kof­fi An­nan Ra­po­ru.
- Şe­ker Pa­za­rı Pay­la­şı­mın­da Teh­li­ke­li ve Çir­kin Bir Oyun
- Sar­mı­sak­lı Çift­li­ği Ta­rih mi Olu­yor?
- Şe­ker Pan­ca­rın­da Yap­rak Le­ke Has­ta­lı­ğı (Cer­cos­po­ra be­ti­co­la) ‘nın Bi­yo­lo­jik Mü­ca­de­le İle Kon­trol İm­ka­nı.
- De­po Şart­la­rın­da Mey­ve ve Ka­li­te Ka­yıp­la­rı.
- Bağ­lar­da Dam­la Su­la­ma ve Fer­ti­gas­yon.
- Ye­ni Di­kim Zey­tin­lik­ler­de Su­la­ma­nın Öne­mi.
- Top­rak Pro­fi­lin­de Sert Kat­man Olu­şum­la­rı­nın Se­bep­le­ri ve Bit­ki­sel Üre­tim­de­ki Risk­le­ri.
- Bit­ki­le­ri­ni­zin Han­gi Be­sin Ele­ment­le­ri­ne İh­ti­yaç Duy­du­ğu­nu Bi­li­yor­mu­su­nuz?
- Zeo­lit (Kli­nop­ti­lo­lit) ve Ta­rım­da Kul­la­nı­mı.
- Dün­ya­nın Ge­le­cek­te­ki En Bü­yük Gü­cü: Bre­zil­ya.

KA­SIM 2003
- Pes­ti­sit Dün­ya­sın­da­ki Ye­ni­lik­le­re ge­nel Ba­kış.
- Pes­ti­sit Ka­lın­tı­sı (Re­si­dü) Ta­yi­nin­de İn­ce Bir Me­tod.
- Sü­per Öl­çü­ler­de Ye­ni Bir So­ya Çe­şi­di: Mo­ok Ca­ke.
- Irak Hal­kı, ABD Pa­ta­tes ve Pa­ta­tes Ürün­le­ri Ta­nı­ma­lı­dır.
- OECD Ül­ke­le­rin­de Ta­rım Nü­fu­su­nun Ge­lir­le­ri ve Bun­la­ra Des­tek­le­me­le­rin Kat­kı­la­rı.
- GAP Böl­ge­sin­de Pa­muk Ta­rı­mı ve Ge­tir­di­ği So­run­lar.
- "Bin Kö­ye Bin Ta­rım Gö­nül­lü­sü Pro­je­si "ne Da­ir.
- Cum­hu­ri­ye­tin Ar­ka­sı­na Sak­la­na­rak Sal­ta­nat Sü­ren­ler.
- Bi­yo­lo­jik Et­kin­lik Kav­ra­mın­da Dam­la Su­la­ma Uy­gu­la­ma­la­rı.
- En­teg­ras­yon Kav­ra­mı­nın Dün­ya­da De­ği­şen Sey­ri ve Ül­ke­miz­de­ki Du­ru­mu.
- Yap­rak Ör­nek­le­ri Na­sıl Alı­nır?
- Seb­ze ve Mey­ve Ağır­lık­lı Beş De­ği­şik Renk.
- Gö­le­vez (Co­lo­ca­si­a es­cu­lin­te L.) Bit­ki­si ve Ka­lın Ba­ğır­sak Kan­se­ri Has­ta­lı­ğı İliş­ki­si
- Suu­di Ara­bis­tan.

ARA­LIK 2003
- Yük­sek Dü­zey­de Ole­ik Asit İçe­rik­li Ye­ni Mı­sır ve Yer­fıs­tı­ğı Çe­şit­le­ri­nin Özel­lik­le­ri.
- Renk­li Malç Plas­tik­ler Üze­rin­de Araş­tır­ma­lar.
- Ta­rım­sal Araş­tır­ma­lar­da DNA Ve­ri­le­ri ve Ge­nom­lar.
- Mı­sır kö­kur­du­’na Kar­şı Di­renç­li To­hum­lar
- Ül­ke­miz Muz­cu­lu­ğun­da Ge­liş­me­ler ve Hü­kü­met­ten Bek­len­ti­ler.
- Dev­le­tin Mey­ve-Seb­ze Üre­ti­ci­le­ri­ne Bor­cu ve Muz Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin Ma­sum İs­tek­le­ri.
- Ta­rım Ba­kan­lı­ğı Ela­man­la­rı DGD Kur­ba­nı.
- Ge­ne­tik Ha­ri­ta­la­ma Yön­te­mi ile Bo­dur­laş­tı­rı­cı El­ma Anaç­la­rın­dan Ye­ni Bek­len­ti­ler.
- Ahu­du­du Üre­ti­mi (Ru­bus spp.).
- Sert Çe­kir­dek­li Mey­ve­ler­de Po­tas­yu­m’­un Öne­mi.
- Eti­ket­ler Bi­ze Ne Söy­ler?
- Bes­len­me-Göz Sağ­lı­ğı İliş­ki­le­ri ve Di­ğer Fak­tör­ler.
- Ye­ni Or­ga­nik Ta­rım Yö­net­me­li­ği Bit­ki­sel Üre­ti­me Ne­ler Ge­tir­mek­te­dir?
- Eko-Tu­rizm Kav­ra­mı: Eko­lo­jik Tu­riz­me Gö­nül Ver­miş Bir Yö­re­miz: Çı­ra­lı.
- Çay Üze­rin­de Son Araş­tır­ma­lar.