Sepete Ekle
Fiyat : 100,00 TL

İçindekileri

OCAK 2004
- De­nen­miş yön­tem­ler ve es­ki pro­je­le­rin kö­tü kop­ya­la­rı
- Bit­ki bes­le­me açı­sın­dan çin­ko
- Bah­çe bit­ki­le­ri ta­rı­mı­na yö­ne­lik ka­mu ya­yım ça­lış­ma­la­rı ve EU­REP­GA­P’­ın bek­le­nen et­ki­le­ri
- To­hum­cu­luk sek­tö­rü­nün so­run­la­rı ve çö­züm yol­la­rı
- Dün­ya gı­da ve ta­rım du­ru­mu­na ba­kış, so­run­lar ve dü­şün­ce­ler
- Ba­zı yö­re­le­ri­miz için uy­gun bir sa­na­yi bit­ki­si: Şer­bet­çi­otu
- Nar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- Bo­dur anaç ile ki­raz ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin dün­ya­da­ki ge­li­şi­mi ve Tür­ki­ye için öne­mi
- İra­n’­da fer­ti­gas­yon­dan bek­len­ti­ler
- Or­ga­nik ta­rım­da bit­ki ko­ru­ma ted­bir­le­ri
- Dün­ya ge­ne­lin­de se­ra po­tan­si­ye­li ve da­ğı­lı­mı
- Ta­rım­sal araş­tır­ma­lar­da son el­li yı­lın sey­ri ve so­nuç­la­rı
- Ok­ya­nus­lar­da ge­li­şip po­tas­yu­mu alan ama sod­yu­mu al­ma­yan ola­ğa­nüs­tü bir ha­di­se: Yo­sun (I)

ŞU­BAT 2004

- Tria­zin ve si­ma­zin her­bi­sit­le­rin kul­la­nı­mı AB’­de ya­sak­lan­dı
- Me­til bro­mid al­ter­na­ti­fi bir ürün da­ha
- ABD çift­lik­le­rin­de özel ha­va fo­to­la­rı­na olan il­gi ar­tı­yor
- AB ül­ke­le­rin­de or­ga­nik ta­rı­mın ulaş­tı­ğı bo­yut­lar
- Ta­rım­sal süb­van­si­yon­la­ra hu­ku­ki ze­min gö­zü­kü­yor
- Mi­de kan­se­ri­nin ön­len­me­sin­de et­ki­li seb­ze kül­tür­le­ri
- Sü­per­mar­ket pa­za­rı­nın to­hum­cu­luk en­düs­tri­si­ne et­ki­le­ri
- "Ürün re­hin kre­di­le­ri, de­po se­net­le­ri ve bor­sa­lar"
- Arıt­ma ça­mur­la­rı­nın güb­re ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si
- Ok­ya­nus­lar­da ge­li­şip po­tas­yu­mu alan ama sod­yu­mu al­ma­yan ola­ğa­nüs­tü bir ha­di­se: Yo­sun (II)
- Nit­ri­fi­kas­yon in­hi­bi­tör­le­ri, üre in­hi­bi­tör­le­ri ve ka­lı­cı güb­re­le­rin ge­li­şen pa­za­rı
- Şe­ker­pan­ca­rı üre­ti­min­de po­sat­yu­mun öne­mi
- Ta­rım­da ka­li­te­li ve yük­sek ve­ri­min iki anah­ta­rı: 1 - Dam­la su­la­ma 2 - Özel güb­re­ler
- Da­ha sağ­lık­lı tu­runç­gil­ler için, da­ha sağ­lık­lı anaç­lar
- Mo­dern mey­ve üre­tim ve ih­ra­ca­tı­nın glo­bal yön­den de­ğer­len­di­ril­me­si
- Ta­rım­sal kül­tür­le­ri teh­dit eden cid­di bir ya­ba­ni ot so­ru­nu:
To­pa­lak (Cype­rus spp.)
- Se­ra­da ve açık alan­da ka­vun ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- De­po­la­nan pa­ta­tes kül­tür­le­rin­de çim­len­me so­run­la­rı
- So­ğan kül­tür­le­rin­de de­po­la­ma kri­ter­le­ri
- Pat­lı­can­da mey­ve ka­bu­ğu al­tın­da­ki si­yah sır
- Fa­s’­da ta­rım­sal üre­tim

MART 2004
- Yağ­lı to­hum­la­rın yan ürün­le­rin­den do­ğal kay­nak­lı saç jel­le­ri ge­liş­ti­ril­di
- De­ği­şik renk­li plas­tik malç­la­rın ta­rım­sal üre­ti­me kat­kı­la­rı
- Saf­laş­tı­rıl­mış so­ya­ya­ğı, ze­yin­ya­ğı­na ra­kip ola­cak
- Ke­mik eri­me­si­ne kar­şı do­ğal ürün­ler
- Ta­rım­sal ilaç­la­ma­lar­da ye­ni sis­tem­ler
- Ken­di­si ölü ama, ta­rı­ma can ve­ren bir gö­lün hi­kâ­ye­si: Ölü De­niz
- Kıy­met­len­di­re­me­di­ği­miz zen­gin­li­ği­miz: Bor
- Ta­rım­sal gir­di ola­rak: Bor
- Pa­ta­tes üre­ti­ci­si­nin çi­le­si bit­mi­yor şim­di de ekim alan­la­rı teh­dit al­tın­da
- Synchytri­um en­do­bi­oti­cum (Pa­ta­tes kan­se­ri ve­ya si­yah si­ğil has­ta­lı­ğı)
- Ay­dın ili pa­muk alan­la­rın­da za­ra­ra yol aç­tı­ğı dü­şü­nü­len ba­zı bö­cek­ler­le il­gi­li ge­nel de­ğer­len­dir­me­ler
- Dam­la su­la­ma An­tep­fıs­tı­ğı ağaç­la­rın­da pe­ri­yo­di­si­te­yi kal­dı­rı­yor
- Brük­sel la­ha­na­sı
- Kuş­kon­maz ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- Ok­ya­nus­lar­da ge­li­şip po­tas­yu­mu alan ama sod­yu­mu al­ma­yan ola­ğa­nüs­tü bir ha­di­se: Yo­sun (II­I)
- Ha­sa­dı ya­pıl­mış ta­ze ürün­ler­de de­zen­fek­tant kul­la­nı­mı ve ge­rek­çe­le­ri

Nİ­SAN 2004
- ABD tu­runç­gil alan­la­rın­da cid­di bir vi­rüs so­ru­nu:Lep­ro­sis
- Ye­ni ge­liş­ti­ri­len ay­çi­çe­ği hib­rit­le­ri
- Be­zel­ye­de iki­li aşı­la­ma: Bak­te­ri+Man­tar
- An­ti­fun­gal Pep­ti­d’­ler üze­rin­de araş­tır­ma­lar
- Mı­sır lif­le­rin­den el­de edi­len yan ürün­ler
- ABD şe­ker üre­ti­ci­le­ri­nin kam­pan­ya­sı:"Ame­ri­kan şe­ke­ri yi­yin"
- SU kal­kın­ma­nın da, yok­sul­luk­la mü­ca­de­le­nin de iti­ci gü­cü­dür
- Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin ta­rım­sal des­tek­le­me po­li­ti­ka­la­rın­da ya­pı­lan son dü­zen­le­me­ler
- Şe­ker pan­ca­rı ta­rı­mı­nın Tür­ki­ye için öne­mi
- Bal arı­la­rı­nın ta­rım­sal yön­den öne­mi
- Ateş ya­nık­lı­ğı üze­rin­de kon­trol ça­lış­ma­la­rı ve so­nuç­la­rı
- Ül­ke­miz çel­tik tar­la­la­rın­da gö­rü­len da­rı­can tür­le­ri
- Jip­s’­in güb­re ola­rak kul­la­nıl­ma­sı
- Tuz­lu top­rak­lar­da ye­ti­şen bit­ki­le­rin ve­ri­mi ve ka­li­te­si­ni art­tır­mak için pra­tik bir yol var mı­dır?
- Ya­ban­cı gö­züy­le Tür­ki­ye
MA­YIS 2004
- Man­tar bi­lim­ci­ler ABD sı­nır­la­rı­na, zi­ra­i ka­ran­ti­na hiz­me­ti ve­re­rek, za­rar­lı­lar­dan ko­ru­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır­lar
- Top­rak ne­mi­ni uzay­dan ölç­me im­kân­la­rı üze­rin­de ça­lış­ma­lar
- Avus­tur­ya­’da or­ga­nik ta­rı­mın sey­ri ve so­run­la­rı
- Dün­ya­da or­ga­nik na­ren­ci­ye­ye ta­lep hız­la ar­tı­yor
- Ku­rak­lık stre­si­ne to­le­rans­lı GM ürün­le­re yö­ne­liş
- AB, DTÖ’­nün Do­ha ra­un­du­’na ta­rım ürün­le­ri ti­ca­re­ti için ye­ni bir öne­ri pa­ke­ti ha­zır­lı­yor
- Şe­ker pan­ca­rı ta­rı­mı­nın Tür­ki­ye için öne­mi
- Ör­tü­al­tı do­ma­tes alan­la­rın­da en­teg­re kon­tro­lü ris­ke so­kan fak­tör­ler
- Tar­la do­ma­te­sin­de den­ge­li güb­re­le­me
- Yap­ra­ğı­nı dö­ken mey­ve ağaç­la­rın­da yaz bu­da­ma­sı ve mey­ve sey­relt­me­si
- Bağ­cı­lık ve fi­lok­se­ra
- Ül­ke­miz­de çel­tik tar­la­la­rın­da gö­rü­len saz­lar
- Po­tas­yum (K) hak­kın­da 15 so­ru, 15 ce­vap
- Or­ga­nik güb­re­ler ve öne­mi

HA­Zİ­RAN 2004
- Pa­muk süb­van­si­yo­nun­da, Bre­zil­ya, AB­D’­yi kö­şe­ye sı­kış­tır­dı
- Gen­le­ri de­ğiş­ti­ril­miş to­hum­lar­dan ya­pıl­ma gı­da ürün­le­ri eti­ket­le­ne­cek
- AB, ta­rım ürün­le­ri ih­ra­ca­tın­da süb­van­si­yon­la­rı kal­dır­ma sin­ya­li ver­di
- Bit­ki­sel or­ga­nik ta­rım için ma­ter­yal ıs­la­hı
- Türk ta­rı­mın­da­ki stra­te­jik ha­ta­lar ve bu­gün­kü du­rum
- Ül­ke­miz çel­tik tar­la­la­rın­da gö­rü­len ge­niş yap­rak­lı ot­lar
- He­def sap­tır­ma mı,"Dost­lar alış-ve­riş­te gör­sün pro­je­si"mi?
- Sür­dü­rü­le­bi­lir ta­rım­sal su yö­ne­ti­mi
- Do­ma­tes­te ka­li­te­yi et­ki­le­yen fak­tör­ler
- Sağ­lık­lı fi­de ye­tiş­tir­me­de ba­zı ku­ral­lar
- Fa­sul­ye tip ve çe­şit­le­ri
- M.9 ana­cı­nın al­tı ır­kı­nın ta­nım­la­rı
- Na­ren­ci­ye ağaç­la­rı için ge­rek­li olan mik­ro­be­sin­ler
- Bit­ki­ler­de sa­li­si­lik asit kul­la­nı­mı ve fonk­si­yon­la­rı
- De­po­la­ma sis­tem­le­rin­de kul­la­nı­lan so­ğut­ma yön­tem­le­ri
- Gül dün­ya­sı
- Pau­low­ni­a ağa­cı­nın ye­tiş­ti­ril­me­si ile il­gi­li pra­tik bil­gi­ler

TEM­MUZ 2004
- De­ğiş­ken at­mos­fer kon­trol­lü pa­ket­le­me (MAP) se­çe­nek­le­ri
- Yen­geç ka­buk­la­rı or­ga­nik güb­re ol­du
- AB­D’­nin dev bir pro­je­si: Rüz­gar ha­sa­dı
- Pet­ro­le al­ter­na­tif mı­sır­dan et­ha­nol, et­ha­no­l’­den hid­ro­jen üre­ti­mi ger­çek­leş­ti
- Ar­mut mey­ve­le­rin­de ol­gun­lu­ğu gös­te­ren sen­sör­ler
- Kal­si­yum nit­rat ve tuz­lu­lu­ğun dü­zel­til­me­sin­de­ki ro­lü
- Üre­tim­de klo­rün ro­lü üze­ri­ne ye­ni kav­ram­lar
- Ge­ne­tik ürün­ler (GM) ko­nu­sun­da, ABD ve Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) po­li­ti­ka­la­rı
- El­ma klon anaç­la­rın­da don da­ya­nık­lı­lı­ğı
- El­ma çe­şit­le­rin­de renk so­run­la­rı ve çö­züm öne­ri­le­ri
- Bir se­rin ik­lim seb­ze­si: Ke­re­viz (Api­um gra­ve­olens)
- İş bil­mez âdem­ler, yü­zün­den hem ül­ke­nin kay­nak­la­rı, hem de za­man he­ba olu­yor
- Ta­rım Ba­kan­lı­ğı­’nın inek­le­ri siz­le­re ömür!
- To­hum­cu­lu­ğun ül­ke için öne­mi
- Top­rak kay­nak­lı zi­ra­i mü­ca­de­le so­run­la­rın­da bit­ki­sel çö­züm­ler
- Çel­tik sek­tö­rün­de son yıl­lar­da el­de edi­len ge­liş­me­ler
- Yo­sun baz­lı ürün­ler ara­sın­da­ki fark ne­dir?
- Ha­ri­ka bir or­ga­nik kay­nak: Ya­ra­sa güb­re­si (Gua­no)
- Al­ter­na­tif bir or­ga­nik güb­re: Çöp kom­pos­tu
- Pau­low­ni­a ağa­cı­nın ye­tiş­ti­ril­me­si ile il­gi­li sık­ça kar­şı­la­şı­lan so­ru­lar ve ce­vap­la­rı
- Za­rar­lı gü­neş ışın­la­rın­dan ko­run­ma ted­bir­le­ri
- Ta­rım sek­tö­rü­nün de risk­li ol­du­ğu bir ko­nu: Yıl­dı­rım afe­ti

AĞUS­TOS 2004
- Ge­ne­tik ürün­le­re tep­ki­ler
- AB şe­ker sa­na­yi­ci­le­ri süb­van­si­yon­la­rın kal­dı­rıl­ma­sı­na kar­şı çık­tı
- To­hum ve güb­re kap­la­ma­da akıl­lı po­li­mer­ler
- Bağ alan­la­rın­da ra­dar sis­te­mi
- Apac­he ilk mey­ve­le­ri­ni 2006’da  ve­re­cek
- 1-MCP’­nin ye­ni bir kul­la­nım ala­nı: El­ma
- Bit­ki­le­re fark­lı azot form­la­rı sağ­lan­ma­sı ka­li­te ve ve­rim­de fark ya­ra­tır mı?
- Çö­zü­nür güb­re­ler ile yap­rak uy­gu­la­ma­sı­nın açık alan ürün­le­ri­nin ve­rim ve ka­li­te­si­ne et­ki­le­ri
- Tar­çı­n’­ın di­abe­tik özel­li­ği keş­fe­dil­di
- Mu­ci­ze bit­ki so­ya ve Tür­ki­ye için öne­mi
- So­ya ta­rı­mın­da­ki tı­kan­ma­nın ne­den­le­ri
- Dün­ya su var­lı­ğı ve dar­lı­ğın­da­ki de­ğiş­me­ler
- Ta­rım­sal püs­kürt­me­ler­de ka­rı­şım so­run­la­rı
- Bit­ki bes­le­me­de ya­pı­lan 10 ge­nel ha­ta
- Dün­ya sof­ra­lık üzüm ti­ca­re­ti ve ih­ra­ca­tı el­ve­riş­li sof­ra­lık üzüm çe­şit­le­ri
- İn­sa­noğ­lu­nun ye­tiş­tir­di­ği ilk kül­tür İn­cir:Ta­rih­çe­si, ya­şan­mış bir hi­ka­ye­si ve kı­sa ta­nı­mı
- Dün­ya muz üre­ti­mi ve ti­ca­re­ti
- Ha­vuç tip­le­ri ve çe­şit­le­ri
- Gro­dan Do­ğal Üre­tim
EY­LÜL 2004
- Ken­di ça­lıp ken­di oy­na­yan­lar
- Po­le­n’­in sır­la­rı çö­zü­lü­yor
- Do­ma­tes­te mal­ça kar­şı gen tep­ki­le­ri
- Sı­ca­ğa da­ya­nık­lı bir do­ma­tes çe­şi­di ge­liş­ti­ril­di
- Kar­pu­zun li­ko­pen içe­ri­ği
- Pa­ta­tes mil­di­yö­sü­ne kar­şı ya­ba­ni pa­ta­tes gen­le­ri­nin kul­la­nı­mı gün­dem­de
- Dos­ma­ti­c’­den ye­ni bir fil­tre: Twist II Cle­an
- Kon­trol­lü sal­gı­la­nan güb­re­ler­de ye­ni for­mü­las­yon­lar
- Top­ra­ğın hu­mus fab­ri­ka­sı: So­lu­can­lar
- Or­ga­nik ta­rı­ma uy­gun pes­ti­sit­ler ve di­ğer im­kan­lar
- Bit­ki­den-bit­ki­ye gen akış­la­rı ve so­nuç­la­rı
- Kap­sü­le edil­miş bi­yo­lo­jik in­sek­ti­sit­ler
- Ya­ban­cı kay­nak­lı mey­ve anaç­la­rı
- Yer­li ve ya­ban­cı ba­zı ka­yı­sı çe­şit­le­rin­de kış ve ilk­ba­har don­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu za­rar­lar
- Hor­mon­lar
- Güb­re­le­rin çev­re­ye et­ki­si
- İh­raç edi­len ba­zı mey­ve ve seb­ze­ler­de sı­nıf­lan­dır­ma, ayır­ma yön­tem­le­ri­nin be­lir­len­me­si
- Eu­rep­gap: İyi ta­rım uy­gu­la­ma­la­rı için ye­tiş­ti­ri­ci ser­ti­fi­kay­so­nu
- Se­ra do­ma­tes üre­ti­min­de den­ge­li bit­ki bes­le­me

EKİM 2004

- Kad­mi­um ile bu­la­şık top­rak­la­rın ris­ki ve ıs­la­hı
- Mı­sı­r’­dan-et­ha­nol üre­ti­min­de me­tot ara­yış­la­rı
- Bi­yo­tek­no­lo­jik ürün­ler­de (GM) uz­laş­ma ara­yış­la­rı ve eği­lim­ler
- İlaç­lı mü­ca­de­le­de eşik kav­ram­la­rı
- Do­ma­tes bak­te­ri­yel kan­se­ri (Cla­vi­bac­ter mich­ga­nen­sis) kon­tro­lün­de anah­tar stra­te­ji­ler
- Bit­ki­sel kö­ken­li do­ğal in­sek­ti­sit­ler üze­ri­ne bir de­ğer­len­dir­me
- Pa­ta­tes de­po­lan­ma­sın­da önem­li kri­ter­ler
- Ta­rım­da pa­tent­li üre­tim ma­ter­yal­le­ri­nin kul­la­nı­mı ve üre­ti­ci açı­sın­dan ya­rar­la­rı
- Tru­va­’ya zen­gin­lik ge­ti­ren rüz­gar şim­di bo­şa esi­yor
- Kaz da­ğı­’nın di­bin­de mey­ve­ci bir köy: Ev­ci­ler
- Erik plan­tas­yon­la­rı­nın ku­rul­ma­sın­da te­mel ku­ral­lar
- Mo­dern bo­dur el­ma bah­çe­le­ri­nin yö­ne­ti­mi
- Şa­rap ka­li­te­si­ne je­olo­jik ya­pı­nın et­ki­si
- Se­ra ku­ra­cak­la­ra tav­si­ye­ler
- Kes­me çi­çek­çi­lik­te eti­len ris­ki ve çö­züm öne­ri­le­ri
- Şe­lat (I)
- Bit­ki­ler­de de­mir nok­san­lı­ğı ve çözüm­le­ri

KA­SIM 2004
- Pat­lı­can­da an­ti­ok­si­dant mad­de­ler bu­lun­du
- Boş plas­tik ta­rım ilaç­la­rı am­ba­laj­la­rı­nın dö­nü­şüm­lü kul­la­nı­mı
- Bit­ki ko­ru­ma­da ye­ni bir kav­ram
- Öğü­tül­müş cib­re-cü­ruf (öcc) har­cı
- Do­ğal bir güb­re: Kan unu
- Bu ka­fa ile ta­rı­mın so­run­la­rı çö­zü­le­mez
- Tu­runç­gil­le­rin bir üye­si: Man­da­rin (Cit­rus re­ti­cu­la­ta)
- Ar­mut plan­tas­yon­la­rı­nın ku­rul­ma­sın­da dik­kat edi­le­cek ku­ral­lar
- Bo­dur el­ma ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin AB­D’de­ki ge­li­şi­mi ve "Hybrid tre­e co­ne" sis­te­mi­nin do­ğu­şu
- Za­rar­lı bö­cek­ler­le sa­vaş­ta fe­ro­mon­lu tu­zak kul­la­nı­mı
- Do­ğal bir in­sek­ti­sit gru­bu: Fay­da­lı ne­ma­tod­lar
- Ka­ra­de­niz fın­dık bah­çe­le­rin­de koş­nil so­run­la­rı
- Şe­lat (II)

ARA­LIK 2004
- Var­ro­a’­nın ye­ni bir pa­ra­zi­ti keş­fe­dil­di
- Ye­ni anaç­lar
- Hydro­po­ni­ca - Po­tas­yum Nit­rat ve Cal­ci­nit-Kal­si­yum nit­rat, ve­rim ve ka­li­te­yi art­tır­mak için ge­re­ken - iki ürün
- Tan­si­yo­met­re (Ir­ro­me­ter) ile su­la­ma kon­tro­lü
- 20. Asır: Eko­sis­tem ka­ti­li
- Pes­ti­sit ve güb­re­ler­den kay­nak­la­nan su kir­len­me­le­ri
- Top­rak için­de ya­ba­ni­ot to­hum­la­rı (To­hum ban­ka­sı)
- Bit­ki­ler­de di­renç olu­şu­mun­da pro­te­in­le­rin ro­lü
- Do­ğal bir fun­gi­sit:Top­rak pa­to­jen­le­ri­nin bi­yo­lo­jik kon­tro­lü
- Ala­baş ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- İn­san ne olur­sa ol­sun, bi­raz ada­bı ile ko­nuş­ma­lı
- Eko­no­mi­nin, sos­yal re­fa­hın ve den­ge­li bes­len­me­nin te­me­li ta­rım­dır
- Tür­ki­ye için ye­ni ve ha­ri­ka bir meyve: Li­ka­pa (Ya­ban­mer­si­ni)
- Bo­dur el­ma ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Tür­ki­ye ne­re­ye gi­di­yor?
- Top­rak or­ga­nik mad­de­si