Sepete Ekle
Fiyat : 100,00 TL

İçindekileri

OCAK 2005
- AB­D’­de do­ğal zey­tin­ya­ğı­na il­gi ar­tı­yor
- İler­le­me ra­po­ru ve ta­rım
- Glo­bal dü­zey­de eko­lo­jik so­run­lar ve se­bep­le­ri
- Ta­rım­sal yön­den Çin ger­çe­ği
- Çe­şit­li kül­tür­ler­de so­ğuk stre­si
- Ba­zı mey­ve kül­tür­le­rin­de üşü­me is­tek­le­ri ve don risk­le­ri
- Ül­ke­miz­de po­tan­si­ye­li­ni de­ğer­len­di­re­me­di­ği­miz bir kül­tür: Ba­dem
- Si­irt fıs­tı­ğı ye­ni­den keş­fe­di­li­yor
- Dün­ya fın­dık ra­po­ru
- Çin­ko (I)
- Ba­zı seb­ze kül­tür­le­ri­nin in­teg­re müca­de­le­sin­de (IPM) tu­zak bit­ki­le­rin fonk­si­yon­la­rı
- Bi­yo­lo­jik mü­ca­de­le­de önem­li bir pa­ra­zit gru­bu (Tric­hog­ram­ma spp.)
- Ka­ra­de­niz böl­ge­si kol­za araş­tır­ma­la­rı ve kol­za­nın böl­ge­de­ki po­tan­si­ye­li

ŞU­BAT 2005
- Ka­ro­te­no­id zen­gi­ni bir seb­ze: Is­pa­nak
- Şe­ker has­ta­la­rı için özel bir kar­puz
- Dev­ler­le ta­rım­sal sa­va­şa Bre­zil­ya önder­lik edi­yor
- AB’­nin 2004 ta­hıl re­kol­te­si 279 mil­yon ton
- Ül­ke­mi­ze bir ilk: Su or­ta­mın­da hı­yar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- Se­ra için­de kul­la­nı­lan bit­ki ye­tiş­tir­me or­tam­la­rı
- Se­ra ısıt­ma sis­tem­le­rin­de ha­va kir­lili­ği­nin azal­tıl­ma­sı
- Se­ra şart­la­rın­da ya­pay ay­dın­lat­ma
- So­ğuk­ha­va de­po­la­rın­da seb­ze ve mey­ve­le­rin mu­ha­fa­za ko­şul­la­rı ve risk fak­tör­le­ri
- Brok­ko­li­de va­kit­siz (Pre­ma­tu­re) baş olu­şu­mu ve se­bep­le­ri
- Seb­ze kül­tür­le­rin­de dam­la su­la­ma­da azot et­kin­li­ği
- Ki­raz anaç­la­rı
- Ül­ke­mi­zin cid­di bir so­ru­nu: Ma­sa ba­şı güb­re­le­me tav­si­ye­le­ri
- Çin­ko (II)
- Os­man­cık-97, pi­rinç it­ha­la­tı­nı azalt­tı ve çift­çi­nin yü­zü­nü gül­dür­dü

MART 2005
- Ha­vuç­ta­ki fal­ca­ri­nol isim­li mad­de kan­se­ri ön­lü­yor­muş
- AB sü­re­cin­de Türk ta­rı­mı pro­fi­li
- Türk ta­rı­mı ne­re­ye gö­tü­rül­mek is­te­ni­yor
- Bit­ki ıs­la­hı­nın kı­sa ta­rih­çe­si ve ulaş­tı­ğı bo­yut­lar
- Bit­ki­de stre­sin ne­den­le­ri (I)
- De­ve­ci Ar­mu­du­nun hi­kâ­ye­si ve özel­lik­le­ri
- El­ma dı­şa­rı, ki­raz içe­ri
- Döl­le­yi­ci çe­şit­le­rin çi­çek­li dal­cık­la­rı­nın, ana çe­şit­le­rin döl­len­me­sin­de kul­la­nım im­kân­la­rı
- Sert çe­kir­dek­li mey­ve ağaç­la­rı­nın cid­di bir so­ru­nu: Mo­nil­ya Has­ta­lı­ğı
- Bo­dur el­ma bah­çe­le­rin­de ağaç sıklı­ğı ve dü­zen­le­me­si
- Dün­ya na­ren­ci­ye ra­po­ru, mev­cut du­ru­mu ve ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik tah­min­ler
- Hid­ro­po­nik sis­tem­ler­de seb­ze­ler için güb­re­le­me tav­si­ye­le­ri
- Se­ra­lar, risk­ler ve si­gor­ta
- Sa­na­yi do­ma­te­si ve bi­be­rin­de "K" ve "Ca" ağır­lık­lı bit­ki bes­le­me

Nİ­SAN 2005
- Bu na­sıl vic­dan­ki, su­lu ta­rı­ma açı­lan alan­lar bi­le tah­rip edi­li­yor?
- Üret­ti­ği­niz ne­re­de sa­tıl­sın is­ti­yor­su­nuz?
- İk­lim et­ki­si ve su kay­nak­la­rın­dan verim­li ya­rar­lan­ma yön­tem­le­ri
- Top­rak­su, adıy­la sa­nıy­la ye­ni­den kur­ma­lı­dır
- Bu hor­mon baş­ka hor­mon
- Or­ga­nik ki­raz ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ve ül­ke­miz açı­sın­da­nö­ne­mi
- Bah­çe kül­tür­le­ri­nin bi­yo­tek ürün­leri (GM) ni­çin pa­zar bu­la­mı­yor?
- Ak­de­niz se­ra­cı­lı­ğı­nın ya­pı­sal özel­lik­le­ri ve ge­nel so­run­la­rı­na yö­ne­lik çö­züm öne­ri­le­ri
- Se­ra­da seb­ze ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de bu­da­ma uy­gu­la­ma­la­rı
- Stan­dart dı­şı (elek al­tı) pa­ta­tes, al­tın de­ğe­rin­de ola­cak
- Ta­ze fa­sül­ye ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de su­la­ma
- Ye­ni bir su­la­ma yön­te­mi: Su Yas­tık­la­rı
- Sü­ne mü­ca­de­le­si na­sıl ya­pıl­ma­lı­dır?
- Çel­tik­te ge­niş yap­rak­lı ye­ni bir ya­ban­cı ot: (He­te­rant­he­ra re­ni­for­mis)
- Bit­ki­de stre­sin ne­den­le­ri (II)
- Gen­le­rin ta­nı­mın­da me­tal­le­rin öne­mi
MA­YIS 2005
- Ga­zi­pa­şa­’da de­ği­şen­ler ve en­gi­na­rın ge­ci­ken yük­se­li­şi
- Ba­zı tar­la kül­tür­le­rin­de sin­si bir zarar­lı gru­bu: Li­gu­s’­lar (Lygus spp.)
- Pa­ta­tes­te azot­lu güb­re­le­rin tak­sit­ler ha­lin­de uy­gu­la­ma­sı­nın öne­mi
- Se­ra­da seb­ze ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de bu­da­ma uy­gu­la­ma­la­rı
- Ha­vuç­lar­da renk ka­rak­ter­le­ri
- Ta­ze fa­sül­ye­de güb­re­le­me
- Plas­tik malç ye­ri­ne kul­la­nı­la­cak olan ge­le­ce­ğin ör­tü­le­ri
- El­ma iç­kur­du en­fek­si­yon­la­rı ile mey­ve bü­yü­me­si­nin iliş­ki­si
- Or­ga­nik ki­raz ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ve ül­ke­miz açı­sın­dan öne­mi
- Af­la­tok­si­n’­e di­renç­li bir ce­viz çe­şi­di: Tu­la­re
- Sof­ra­lık üzüm­de den­ge­li bit­ki bes­le­me
- Çi­lek ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- Bit­ki­ler ve stres
- GM so­ya ve so­ya­ya­ğı için AB­D’­nin ik­na prog­ram­la­rı

HA­Zİ­RAN 2005
- Bi­ze say­gın­lık ka­zan­dı­ran de­ğer­ler
- Hal ka­nu­nu üze­ri­ne
- Ka­fa­lar de­ğiş­me­dik­çe Tür­ki­ye­’de bir­şey de­ğiş­mez
- Dev­let, ta­rı­ma des­tek adı al­tın­da kay­nak­la­rı top­ra­ğa, köy­lü­yü bor­ca ba­tı­rı­yor
- Buğ­day ha­sa­dın­dan son­ra top­ra­ğı ne za­man iş­le­me­li?
- Bu rü­ya ger­çek­le­şir mi?
- 1860’lar­dan-1990’la­ra ka­dar ta­rımsal ke­şif­ler ve icat­lar
- Pa­ta­tes­te­ki bit­ki bes­le­me uy­gu­la­ma­la­rı
- En­gi­nar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- Ta­ze fa­sül­ye­de bit­ki be­sin mad­de­le­ri
- Seb­ze üre­ti­min­de ye­ni bir me­tod­la kar­bon­diok­sit güb­re­le­me­si (Car­bo­ga­ti­on)
- Kül­tür bit­ki­le­rin­de kal­si­yum nok­san­lı­ğı so­run­la­rı ve ida­re­si
- Ful­vik asit hak­kın­da (I)
- Mey­ve ağaç­la­rı­nın top­ra­kal­tı dün­ya­sı
- Ce­viz ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de dün­ya ne­re­ye, biz ne­re­ye?
- Şef­ta­li has­ta­lık ve za­rar­lı­la­rıy­la müca­de­le
- Ay­çi­çe­ği yar­dı­mı ile şef­ta­li gü­ve­si­nin bi­yo­lo­jik kon­tro­lü
- Zey­tin si­ne­ği mü­ca­de­le­sin­de te­mel krti­ter­ler ve al­ter­na­tif ge­liş­me­ler
- Cen­ter Pi­vot su­la­ma sis­te­mi ve avan­taj­la­rı
- Pa­muk­ta çim­len­me­yi ve sağ­lık­lı fi­de olu­şu­mu­nu olum­suz et­ki­le­yen fak­tör­ler

TEM­MUZ 2005
- AB sü­re­cin­de en­tan­sif ta­rım iş­let­me­le­ri­nin so­run­la­rı ve çö­züm öne­ri­le­ri
- Bam­bi­no kar­pu­zu
- Don alar­mı ve­ren bir ci­haz ge­liş­ti­ril­di
- Çi­n’­in kal­kın­ma­sı, en çok AB­D’­ye ya­rı­yor
- Seb­ze ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de ba­şa­rı­nın ilk adı­mı: Sağ­lık­lı fi­de
- Trak­ya­’da se­ra­cı­lık
- Kes­me çi­çek ih­ra­ca­tın­da cid­di bir en­gel: Çi­çek Trips­le­ri
- An­tal­ya, Kor­ku­te­li kül­tür man­ta­rı ra­po­ru
- Yap­ra­ğı­nı dö­ken mey­ve ağaç­la­rın­da gı­da nok­san­lık­la­rı ve güb­re­le­rin kul­la­nım­la­rı­na iliş­kin uya­rı­lar
- Ba­zı el­ma klon anaç­la­rı­nın ter­cih­le­rin­de bi­lin­me­si ge­re­ken fark­lı özel­lik­ler
- Bil­gi pay­la­şı­mın­da ve ya­yı­mın­da Ala­ra uy­gu­la­ma­la­rı
- Tu­runç­gil­ler­de bi­yo­lo­jik mü­ca­de­le ve özel sek­tör
- Ba­zı ye­ni ne­sil in­sek­ti­sit­ler ve özel­lik­le­ri
- Tar­la­la­rı su­la­mak için gü­neş ışı­ğı gerek­li ener­ji­yi sağ­la­ya­bi­lir
- Av­ru­pa Bir­li­ği (AB)’nin güb­re ve
güb­re­le­me ko­nu­la­rı­na ge­tir­di­ği ön­lem­le­rin sey­ri
- Fül­vik asit hak­kın­da (II)
- Bit­ki bes­le­me­de mi­kor­hi­za (Mycorr­-
hi­za­e) gru­bu man­tar­la­rın fonk­si­yo­nu ve kul­la­nı­mı
- Ta­vuk güb­re­si ve ta­rım­da kul­la­nı­mı
- Yağ ora­nı yük­sek mı­sır­la­rın öne­mi

AĞUS­TOS 2005
- Mey­ve ha­sa­dın­da risk­ler ve dik­kat
edi­le­cek ana ku­ral­lar
- Me­şe ke­se bö­ce­ği­nin tır­tıl­la­rı Al­man­-
ya­’da alar­ma ne­den ol­du
- Hin­dis­ta­n’­ın çay üre­ti­mi­ne grev dar­-
be­si
- Kes­me çi­çe­ğe Rus­ya ön­le­mi
- Av­ru­pa­’da buğ­day fi­yat­la­rı yük­sel­di
- Or­ga­nik me­tod­la na­ren­ci­ye ye­tiş­ti­ri­-
ci­li­ğin­de kul­la­nı­lan ye­ni bir yap­rak güb­re­si: Ba­lık ya­ğı emül­si­yon­la­rı
- Or­ga­nik ta­rım­dan da­ha di­sip­lin­li bir mo­del: Bi­yo­di­na­mik ta­rım ve özel­lik­le­ri
- Mil­yar­la­rı aç­lık­tan kur­ta­ra­cak for­mül: Bi­yo­tek­no­lo­ji
- Bi­yo­tek­no­lo­ji ve Do­ma­tes­de­ki uy­gu­la­ma­la­rı
- Do­ma­tes ak­de­niz mey­ve si­ne­ği­’nin ko­nuk­çu­su mu­dur?
- Te­kir­dağ ilin­de se­ra­cı­lık üze­ri­ne bir araş­tır­ma
- Aşı­lı seb­ze fi­de­ci­li­ği ve Ja­pon­ya­’da­ki uy­gu­la­ma­la­rı
- Bir kon­fe­ran­sın ar­dın­dan
- Glo­bal dü­zey­de çin­ko ra­po­ru
- De­ği­şik amaç­lı mik­ro-ele­ment for­mü­las­yon­la­rı
- Mo­dern bil­gi­sa­yar des­tek­li pul­ve­ri­za­tör
- Çu­ku­ro­va böl­ge­sin­de çel­tik ta­rı­mı ve so­run­la­rı
- Mı­sır ta­rı­mın­da su­la­ma ve güb­re­le­me
- Ta­rım­sal ko­nu­lar­da akıl (Mül­ki­yet) hak­la­rı ne du­rum­da?
- Bi­yo­tek­no­lo­jik (GM) ürün­ler­de uz­laş­ma ham­le­le­ri ve so­nuç­la­rı
EY­LÜL 2005
- Mey­ve ol­gun­luk test­le­ri la­zer ışın­la­rı ile ya­pı­lı­yor
- Tür­ki­ye­’nin aro­ma­tik bit­ki yağ­la­rı
- Ha­sat edil­miş mey­ve­ler­de za­rar­lı bö­cek­le­rin öl­dü­rül­me­si için ye­ni bir me­tod: Catts
- Ateş ka­rın­ca­la­rı­nı en­fek­te eden bir vi­rüs keş­fe­dil­di
- Bi­odi­zel üre­ti­mi­ni ba­sit­leş­ti­ren ye­ni bir me­tod
- Pa­muk bit­ki­sin­de­ki Goss­ypal kan­ser te­da­vi­si için umut kay­na­ğı ol­du
- Ge­ne­tik kay­nak­la­rın ko­run­ma­sı
- Alı­şı­la­gel­miş­ten çok fark­lı: Min­ya­tür seb­ze­ler
- Kar­na­ba­har­da sol­gun­luk has­ta­lı­ğı­nın (Ver­ti­cil­li­um dah­li­ae) brok­ko­li ar­tık­la­rı ile çö­zü­mü
- Sof­ra­lık üzüm­ler­de ha­sat son­ra­sı su ka­yıp­la­rı­nın risk­le­ri
- Bah­çe kül­tür­le­rin­de or­ga­nik malç kul­la­nı­mı
- Yü­zey­sel Ozo­n’­un bit­ki­sel üre­tim­- de­ki risk­le­ri
- Önem­li bir si­to­ki­nin kay­na­ğı: De­niz yo­sun­la­rı
- Azot (N)
- Trak­ya yö­re­sin­de asit ka­rak­ter­li top­rak­la­ra ki­reç uy­gu­la­ma­sı­nın buğ­day ve ay­çi­çe­ği ve­ri­mi üze­ri­ne et­ki­le­ri
- Mı­sır­da güb­re­le­me
- Ül­ke­mi­ze ka­çak ola­rak gir­miş za­rar­lı bö­cek­ler
- Do­ğal uçu­cu mad­de­ler ta­rım ilaç­la­rı­nın ye­ri­ni ala­bi­lir mi?
- Ta­ze fa­sül­ye­de da­ya­nık­lı­lık ıs­la­hı­nın kav­ra­mı, me­ka­niz­ma­sı ve ka­lı­tı­mı
- Or­ta ka­ra­de­niz sa­hil ku­şa­ğın­da kol­za için en uy­gun sı­ra ara­lı­ğı­nın be­lir­len­me­si

EKİM 2005

- Üni­ver­si­te­ler­de zi­ra­at eği­ti­mi­nin ka­li­te­si üze­ri­ne
- Sak­lı cen­net Ca­mi­li yö­re­sin­de mey­ve­ci­li­ğin ge­liş­ti­ril­me­si
- Mey­ve­ci­lik­te par­la­yan iki il­çe: Bay­ra­miç ve Gey­ve
- Şa­rap­lık üzüm­ler­de ha­sat dö­ne­mi tar­tış­ma­la­rı
- Ye­ni plan­tas­yon­lar için fi­dan se­çi­min­de dik­kat edi­le­cek ku­ral­lar
- Şef­ta­li ve nek­ta­rin­de bah­çe sis­tem­le­ri ara­yış­la­rı
- Or­ga­nik ta­rım ve ser­ti­fi­kas­yon
- Fark­lı renk­ler­de­ki plas­tik malç­la­rın ba­zı ürün­ler üze­rin­de­ki et­ki­le­ri
- Ak­de­niz şart­la­rın­da se­ra­cı­lık ne­re­ye gi­di­yor?
- Kes­me çi­çek­çi­lik­te va­zo öm­rü­nün su ka­li­te­si ile iliş­ki­si
- Mı­sır ve be­sin mad­de­le­ri
- Bit­ki­ler­de fos­for ve kal­si­yum iliş­ki­si
- Bit­ki­sel üre­tim­de do­ku kül­tür­le­ri
- Fun­gi­sit­le­rin bi­linç­li kul­la­nı­mı
- Bö­cek va­kum­la­rı or­ga­nik ye­tiş­ti­ri­ci­lik­te ye­ni se­çe­nek­ler su­na­bi­lir
- Sev­di­ği­niz bit­ki­le­rin yap­rak ke­nar­la­rı kah­ve­ren­gi­ne mi dö­nü­yor?
- Pes­ti­sit­le­rin çev­re ve in­san sağ­lı­ğı üze­rin­de­ki et­ki­le­ri
- Mı­sır ıs­la­hın­da test edi­ci­nin se­çi­mi

KA­SIM 2005

- Se­ra­lar­da ısıt­ma ve so­ğut­ma sis­tem­le­ri
- Ka­vu­nun ka­li­te­sin­de po­tas­yu­mun ve kal­si­yu­mun fonk­si­yon­la­rı
- Top­rak iş­le­me­sin­de ve ko­run­ma­sın­da aşa­ma­lar ve ge­liş­ti­ri­len ba­zı ye­ni sis­tem­ler
- Mey­ve ağaç­la­rın­da bu­da­ma­nın amaç­la­rı
- Mey­ve ve bağ kül­tür­le­rin­de göz ta­nı­mı ve öne­mi
- Şa­rap­lık üzüm­ler­de ha­sat dö­ne­mi tar­tış­ma­la­rı
- Şef­ta­li­nin şa­şır­tı­cı geç­mi­şi ve bin ya­şın­da­ki ağa­cı
- Çi­lek­te bo­zun­muş mey­ve­le­rin tü­ke­tim risk­le­ri
- Or­ga­nik ta­rı­mın ül­ke­miz­de­ki mev­cut du­ru­mu ve ge­le­ce­ği üze­ri­ne gö­rüş­ler
- Ay­çi­çe­ğin­de 2005/06 se­zo­nu bek­len­ti­le­ri
- Ye­şil çay mu­ci­ze­si
- So­la­ri­zas­yon ve bi­yo­fu­mi­gas­yon, me­til bro­mid için bi­rer al­ter­na­tif ola­bi­lir mi?
- Pa­zar­la­ma­da kes­me çi­çek ka­li­te­si­nin ko­run­ma­sı
- Fe­ro­mon­lu tu­zak­lar
- Zeo­lit (Kli­nop­ti­lo­lit) mi­ne­ra­li­nin kul­la­nım ola­nak­la­rı
- Bun­lar da ödül­lü bit­ki­ler
- Olum­suz çev­re ko­şul­la­rın­da, to­hum­la­rın çim­len­me ve çı­kış per­for­man­sı na­sıl art­tı­rı­la­bi­lir?
- Or­ta ka­ra­de­niz böl­ge­si sa­hil ku­şa­ğın­da or­ta er­ken­ci ve er­ken­ci so­ya için en uy­gun sı­ra ara­lı­ğı ve to­hum mik­ta­rı­nın be­lir­len­me­si

ARA­LIK 2005
- ABD-Tür­ki­ye pi­rinç sa­va­şı ve dü­şündür­dük­le­ri
- Pa­ket­le­me te­sis­le­rin­de za­rar­lı kon­trol­le­ri
- Bağ alan­la­rın­da ye­ni bir su­la­ma me­to­du
- Dün­ya or­ga­nik ta­rım is­ta­tis­tik­le­ri
- Vi­ta­min A kay­na­ğı bir kül­tür: Kış Ka­ba­ğı
- Eu­rep­gap ve iz­le­ne­bi­lir­lik
- Ce­viz ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de kar­şı­la­şı­lan so­run­lar
- Ce­viz kül­tür­le­ri­nin tak­so­no­mi­siüre­ti­mi ve ül­ke­mi­zin ko­nu­mu üze­ri­ne bir in­ce­le­me
- Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de ka­yı­sı çe­kir­de­ği, ba­dem ka­dar il­gi gö­rü­yor
- Bit­ki­ler ara­sın­da re­ka­bet zan­net­ti­ği­miz­den çok da­ha kar­ma­şık
- Çel­tik tar­la­la­rın­da tes­pi­te­di­len iki ye­ni ya­ban­cı otun ta­nım­la­yı­cı özel­lik­le­ri
- Fun­gi­sit­le­re kar­şı di­renç olu­şu­mu ve ida­re­si
- Mey­ve kül­tür­le­rin­de kök kan­se­ri­’nin ta­nı­mı ve mü­ca­de­le­si
- Ke­re­viz ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- Is­pa­nak­ta (Spi­ne­ci­ae ole­ra­ce­a L.) nit­rat ve nit­rit içe­rik­le­ri üze­rin­de bir in­ce­le­me
- Ül­ke­miz­de ba­zı ta­hıl ve ye­mek­lik ta­ne bak­la­gil­le­rin ta­rı­mı (1925-2003)
- De­ne­me­ler­de bit­ki sa­yı­sı­na bağ­lı ve­rim dü­zelt­me­le­ri
- Oğu­lo­tu (Me­lis­sa of­fi­ci­na­lis L.)