Sepete Ekle
Fiyat : 100,00 TL

İçindekileri

OCAK 2006
- Ti­ca­ri ce­viz plan­tas­yon­la­rı­nın ku­rul­ma­sın­da alt­ya­pı bil­gi­le­ri
- Av­ru­pa ce­viz­ci­li­ği­nin ge­nel du­ru­mu
- El­ma iç­kur­du­na kar­şı, fe­ro­mon­lar ye­ri­ne, ar­mut eks­ter­le­ri
- Bo­dur el­ma anaç­la­rı­nın iki önem­li has­ta­lık so­ru­nu ve ida­re­si
- Bit­ki­le­rin do­ğal sal­gı­la­rı: Hor­mon­lar Ami­no­asit­ler
- İla­ve po­tas­yum uy­gu­la­ma­sı gö­ren ka­vun­lar­da Be­ta-ka­ro­ten içe­ri­ği ar­tı­yor
- Ör­tü al­tı ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de bit­ki bes­le­me ve uy­gu­la­ma­la­rı
- Top­ra­ğı­nı­zı ko­ru­ma­nın bir baş­ka yo­lu ÖR­TÜ BİT­Kİ­LE­Rİ
- Kom­post ya­pı­mın­da al­ter­na­tif yön­tem: So­lu­can kom­pos­tu
- Al­ter­na­tif bir ya­kıt: Bi­odi­zel ve ül­ke­miz açı­sın­dan öne­mi
- Dün­ya­nın en pa­ha­lı ba­ha­ra­tı: SAF­RAN
- Yük­sek ba­sınç al­tın­da kar­bon­di­ok­sit fü­mi­gas­yo­nu

ŞU­BAT 2006

- Av­ru­pa Bir­li­ği ve ta­rım
- Na­rın yük­se­li­şi
- Nit­rat­lar
- So­ya­da yap­rak bi­ti (Ap­his glyci­nes)’ne kar­şı di­renç­li çe­şit ara­yış­la­rı
- Şe­ker­pan­ca­rın­da ser­kos­po­ra ile bi­yo­lo­jik mü­ca­de­le ya­pı­la­bi­le­cek
- Por­ta­kal ka­bu­ğu­nun fla­vo­no­id­ler yö­nün­den zen­gin­li­ği
- Tür­ki­ye­’nin GAP böl­ge­si­ne ya­ban­cı ya­tı­rım ve tek­no­lo­ji çağ­rı­sı
- GM buğ­day çe­şit­le­ri­nin ti­ca­ri üre­ti­mi zor gö­rü­nü­yor
- Dü­şük dü­zey­ler­de üşü­me is­te­ği gös­te­ren taş­çe­kir­dek­li kül­tür­ler­de ka­li­te so­run­la­rı­nın dü­zel­til­me­si
- Ba­lık ya­ğı emül­si­yon­la­rı
- Ar­mut psil­la­sı (Ca­copsy­lla pyri­co­la ve Ca­copsy­lla pyri) için kri­tik mü­ca­de­le dö­nem­le­ri
- 1940’lar­dan gü­nü­mü­ze: Zi­ra­i mü­ca­de­le kav­ra­mın­da­ki de­ği­şim­ler ve ül­ke­mi­zin du­ru­mu
- So­ğuk za­ra­rı
- Bi­os­ti­mu­lant­lar (Bi­yo­lo­jik uya­rı­cı­lar) ara­sın­da ami­no-asit­le­rin sor­gu­lan­ma­sı
- Akıl­lı güb­re­ler
- Ta­rım­da pro­pan ga­zı kul­la­nı­mı
- Kes­me çi­çek­le­rin oda or­ta­mın­da ko­run­ma­sı
- Or­ta Ka­ra­de­niz sa­hil böl­ge­sin­de kol­za için en uy­gun azot do­zu ve to­hum mik­ta­rı­nın be­lir­len­me­si
- Bit­ki­ler­de do­ku kül­tü­rü tek­nik­le­ri

MART 2006
- Ta­rım Ba­kan­lı­ğı tek­nik per­so­ne­li­nin mağ­du­ri­ye­ti
- Ül­ke­miz zey­tin­ci­li­ğin­de ümit var ge­liş­me­ler
- Tür­ki­ye ener­ji (yağ) bit­ki­le­ri eki­mi­ni art­tır­mak zo­run­da
- Top­rak nem mo­ni­tö­rü kul­la­na­rak su­la­ma­dan %50 ta­sar­ruf sağ­la­mak müm­kün
- Man­ga­nez (Mn)
- Plas­tik malç­la­rın se­çi­ci­li­ği ve ren­gi­nin ve­ri­me et­ki­le­ri
- Top­rak­sız ta­rım, ya­kın ge­le­ce­ğin üre­tim mo­de­li ola­cak
- Döl­len­me so­run­la­rı
- Kut­sal bit­ki so­ya fa­sül­ye­si ve Tür­ki­ye
- Bit­ki­ler ar­tık özel kli­nik­ler­de te­da­vi edi­li­yor
- Kul­la­nı­ma ye­ni gi­ren ba­zı pes­ti­sit­ler
- At­mos­fer kir­li­li­ği
- İk­lim de­ği­şik­lik­le­ri ta­rım­sal üre­ti­mi na­sıl et­ki­le­ye­cek?
- Siv­ri­si­nek mü­ca­de­le­sin­de ilaç kul­la­nıl­ma­sı et­ki­li mi?
- Ba­si­li­kum
- As­ma sal­kım gü­ve­si­nin (Lo­be­si­a bot­ra­na) ta­nın­ma­sı, bi­yo­lo­ji­si ve sa­va­şım ola­nak­la­rı

Nİ­SAN 2006
- Ta­rım­da eği­tim se­fer­ber­li­ği
- Re­çe­te sis­te­mi­ne geç­me­den bu iş­ler dü­zel­mez
- Ateş ya­nık­lı­ğı­na kar­şı bi­yo­lo­jik kon­trol
- Da­ha ka­li­te­li pa­ta­tes çe­şit­le­ri
- Çe­kir­dek­siz çi­lek
- Ye­ni ne­sil pes­ti­sit­ler
- Kla­sik pes­ti­sit­ler­de ye­ni bir sı­nıf­lan­dır­ma ve R har­fi­nin öne­mi
- Tar­la şart­la­rın­da bi­ber ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de ba­zı kül­tü­rel ted­bir­le­rin bit­ki ko­ru­ma­da önem­le­ri
- Ba­zı vi­rüs­ler bit­ki­le­ri iyi­leş­ti­ri­yor
- Bit­ki ko­ru­ma­da çok amaç­lı bir uy­gu­la­ma: Kao­lin Ba­da­na­sı
- Şef­ta­li­de Ar­mil­la­ri­a kök çü­rük­lü­ğü­nün ke­sin te­da­vi­si, gen trans­fe­ri ile sağ­lan­dı
- Glypho­sa­te­’ye kar­şı di­renç baş­la­dı
- Tür­ki­ye­’de or­ga­nik ta­rı­mın du­ru­mu, so­run­la­rı ve çö­züm öne­ri­le­ri
- En­gi­nar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ve en­gi­na­rın sağ­lık açı­sın­dan öne­mi
- Ren­gi­ni ye­te­rin­ce al­ma­mış sa­na­yi ti­pi do­ma­tes­ler ar­tık iş­le­me ban­dın­dan atıl­ma­ya­cak
- Kal­si­yum
- Bit­ki­ler ar­tık özel kli­nik­ler­de te­da­vi edi­li­yor
MA­YIS 2006
- Su kay­nak­la­rı­mı­zı ko­ru­mak, dik­kat­li kul­lan­mak zo­run­da­yız
- Dam­la Su­la­ma Sis­tem­le­rin­de tı­kan­ma­la­rın fi­zik­sel, kim­ya­sal, bi­yo­lo­jik açık­la­ma­sı ve ko­run­ma yol­la­rı
- Se­ra ürün­le­ri­mi­zin pa­zar­la­ma ve tü­ke­tim so­run­la­rı
- Se­ra­cı­la­rı­mız top­rak­sız ta­rı­ma geç­me­li
- Ka­za­kis­tan el­ma çe­şit­le­ri­nin özel­lik­le­ri,
- Mey­ve­ci­li­ğin ta­rih­çe­si
- 20. Asır bo­yun­ca mey­ve­ci­li­ğin sey­ri ve ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik bek­len­ti­ler
- Top­ra­ğın giz­li dün­ya­sı
- Gül has­ta­lık­la­rı
- Tür­ki­ye­’de aşı­lı kar­puz fi­de­si kul­la­nı­mı
- Ye­ni bir ke­şif: Elek­tro­ak­tif Bi­yop­las­tik­ler

HA­Zİ­RAN 2006
- Pat­lı­can ağa­cı
- So­ğan ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de ül­ke­miz­de ye­te­rin­ce bi­lin­me­yen sin­si bir za­rar­lı: Thrips ta­ba­ci
- Se­ra ürün­le­ri­mi­zin ilaç ve ilaç­la­ma so­run­la­rı
- De­ği­şik kül­tür­ler­de kül­le­me et­men­le­ri­nin özel­lik­le­ri ve ida­re­sin­de­ki ge­nel ku­ral­lar
- Ba­zı bit­ki­le­rin çi­çek­le­ri ya­rar­lı bö­cek­le­ri bah­çe­le­re çe­ki­yor
- As­ma­da has­sas ve­rim tah­min­le­me­si
- Kim­ya­sal güb­re­le­rin çev­re kir­li­li­ği­ne olan et­ki­le­ri
- Çev­re­yi ko­ru­mak için on­lar­ca ya­sa var, an­cak uy­gu­la­ma yok
- Ül­ke­miz­de yay­gın ol­ma­yan ba­zı kes­me çi­çek­ler ve özel­lik­le­ri
- Buğ­day­da pas has­ta­lık­la­rı­na (Puc­ci­ni­a - spp) da­ya­nık­lı­lık­ta ya­ba­ni gen kay­nak­la­rı
- Do­ku kül­tü­rü­nün bit­ki ıs­la­hın­da­ki ye­ri - İki fark­lı ter­mo­met­re­nin (Fah­ren­he­it ve cel­si­us) hi­kâ­ye­si

TEM­MUZ 2006
- Ba­tı dün­ya­sın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren ilaç­la­ma ku­ral­la­rı
- Is­par­ta gül kok­ma­ya de­vam et­me­li­dir
- Li­ko­pen içe­ri­ği yük­sek do­ma­tes­ler
- Ye­ni­le­bi­lir çi­çek­le­ri için ye­tiş­ti­ri­len bit­ki­ler
- Buğ­day ve 2006/07 se­zo­nu bek­len­ti­le­ri
- Bi­yo­di­na­mik ta­rım
- Or­ga­nik zey­tin ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de zey­tin si­ne­ği ile mü­ca­de­le ola­nak­la­rı

AĞUS­TOS 2006
- Tür­ki­ye­’nin AB’­de­ki en bü­yük avan­ta­jı seb­ze ve mey­ve po­tan­si­ye­li
- De­po­lar­da za­rar gö­ren buğ­day da­ne­le­ri­nin se­si­ni duy­ma­mız müm­kün!
- Ül­ke­miz­de mik­ro ele­ment nok­san­lık­la­rı ve bit­ki­sel kül­tür­le­re da­ğı­lı­mı
- Bit­ki, has­ta­lık ve za­rar­lı iliş­ki­sin­de po­tas­yu­mun ro­lü(1)
- Ya­ban­cı ot­lar­la mü­ca­da­le­de ye­ni yol­lar ka­pı­mız­da
- Edir­ne ilin­de se­ra­cı­lık eko­no­mik de­ğe­ri ve so­run­la­rı
- So­ya öne­mi, ürün­le­ri ve sağ­lı­ğa fay­da­la­rı
- Do­ğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ta­rı­mı­na ge­nel bir ba­kış
EY­LÜL 2006
- Bi­odi­ze­le ge­çin
- Bi­odi­zel üre­ti­mi için ba­zı de­ği­şik kay­nak­lar
- Me­til Bro­mi­d’­e ye­ni bir al­ter­na­tif: Mus­co­dor Al­bus
- Aşı­rı sı­cak­la­rın bit­ki­ler üze­rin­de­ki ne­ga­tif et­ki­le­ri
- Azot form­la­rı
- Fer­ti­gas­yon­da güb­re-su ve güb­re-güb­re iliş­ki­le­ri
- Pa­ta­tes alan­la­rın­da nit­rat ris­ki­ni azal­tan mü­na­ve­be bit­ki­le­ri
- Çeş­me ka­vu­nu ko­la­ya kaç­ma­nın be­de­li­ni ağır ödü­yor
- Bit­ki, has­ta­lık ve za­rar­lı iliş­ki­sin­de po­tas­yu­mun ro­lü (II)
- Pa­muk çır­çır­la­ma­sın­da ula­şı­lan tek­no­lo­ji­nin bo­yut­la­rı
- Bi­yo­tek­no­lo­ji tar­tış­ma­la­rın­da gün­dem de­ğiş­ti
- At­mos­fer kon­trol­lü pa­ket­le­me­de ba­zı önem­li ku­ral­lar
- Ta­ze fa­sul­ye po­pu­las­yon­la­rı

EKİM 2006
- Tür­ki­ye­’nin ta­rım­sal üre­ti­mi ve ih­ra­ca­tı mut­la­ka plan­lan­ma­lı­dır
- Su ka­li­te­si­nin top­rak ve bit­ki üze­rin­de­ki et­ki­le­ri
- İyi ta­rım uy­gu­la­ma­la­rın­da azot kul­la­nım et­ki­si­ni ar­tır­mak
- Or­ga­nik güb­re­ler­de 1 da­ki­ka­da azotta­yi­ni yap­mak müm­kün
- Da­ha sağ­lık­lı seb­ze çe­şit­le­ri­nin keş­fi üze­rin­de araş­tır­ma­lar
- Seb­ze kül­tür­le­rin­de ön­so­ğut­ma me­tod­la­rı
- İki ye­ni üzüm çe­şi­di
- Mey­ve de­po­lan­ma­sın­da MCP (Methhyl Cyclop­ro­pen) Kul­la­nı­mı
- Do­ğa­da bir ha­zi­ne: Ko­ca­ye­miş
- Tek ve iki ürün ve­ren ba­zı ahu­du­du (R. ida­eus L.) çe­şit­le­ri­nin ve­rim ve ka­li­te özel­lik­le­ri fark­lı­lık­la­rı

KA­SIM 2006
- Bel­çi­ka­’da ta­rım eği­ti­mi ve ta­rım­sal üre­tim
- İra­n’­dan "nar" iz­le­nim­le­ri
- Ye­ni bi­ber çe­şit­le­ri hem gö­ze, hem de da­mak zev­ki­ne hi­tap edi­yor
- Sağ­lık ha­ri­ka­sı bir bit­ki: Na­ne
- En­teg­re kon­trol kav­ra­mın­da de­ği­şim­ler ve so­nuç­la­rı
- Sa­bun ve bö­cek­ler
- Kir­let­ti­ği­miz do­ğa­yı bit­ki ar­tık­la­rı ile te­miz­le­mek müm­kün
- Tat­lı mı­sır
- Sert çe­kir­dek­li mey­ve ağaç­la­rın­da ser­ti­fi­kas­yon sis­tem­le­ri ve ül­ke­miz­de­ki du­ru­mu

ARA­LIK 2006
- "Ta­rım ara­zi­le­ri­miz kurt­lar sof­ra­sı"nda
- Or­ga­nik al­dat­ma­ca­sı
- Ta­rım­sal araş­tır­ma­lar­la ge­liş­ti­ri­len ye­ni bul­gu­lar
- Pey­zaj ha­ri­ka­la­rı­nın ül­ke­si: Bel­çi­ka
- İz­mi­r’­in Çeş­me-Ka­ra­bu­run ya­rı­ma­da­sın­da en­gi­nar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- Ta­rım­sal atık su­la­rın te­miz­len­me­sin­de ye­ni yön­tem
- Kül­tür mer­si­ni üre­ti­min­de kı­zıl Çin, ma­vi Çi­n’­e dö­nü­şü­yor
- Hur­ma (Phoe­nix Dan­ciy­li­fe­ra)
- Har­ran ova­sın­da tes­vi­ye ya­pı­lan ara­zi­ler­de kom­post ve ye­şil güb­re uy­gu­la­ma­sı­nın pa­muk ve­ri­mi­ne et­ki­si
- Yük­sek pro­te­in­li so­ya
- So­ya ya­ğı alü­min­yum sa­na­yin­de