Sepete Ekle
Fiyat : 100,00 TL

İçindekileri

OCAK 2008
- Ta­rım Ba­kan­lı­ğı­’nın zi­ra­i ilaç ba­yi­leri­ni zap­tu­rapt al­tı­na al­ma tut­ku­su üze­ri­ne
- 2007 Ta­rım yı­lı me­te­oro­lo­jik de­ğer­lendir­me­si
- Mey­ve ağaç­la­rın­da pe­ri­yo­di­si­te so­run­la­rı ve azal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik ön­lem­ler
- Bu erik ağa­cı ne­den ağ­lı­yor?
- Fark­lı “EC” de­ğer­le­ri­nin do­ma­tes bes­len­me­si üze­rin­de et­ki­le­ri
- Bah­çe bit­ki­le­rin­de kao­lin uy­gu­la­ma­sı
- Van yö­re­si ta­rım top­rak­la­rı­nın duru­mu
- Me­ta­laxyl uy­gu­la­ma­sı­nın do­ma­tesin ana­to­mik ya­pı­sı üze­ri­ne et­ki­si
- Şe­ker pan­ca­rın­da vi­rüs has­ta­lı­ğı­na kar­şı nem pre­pa­ra­tı­nın uy­gu­lan­ma­sı
- Ar­pa çiz­gi­li yap­rak le­ke­si has­ta­lı­ğı
- Bit­ki ge­ne­tik kay­nak­la­rı ve bun­la­rın sak­lan­ma­sın­da gen ban­ka­la­rı­nın öne­mi
- Is­pa­nak üre­ti­min­de ma­li­yet ve kârlı­lık ana­li­zi: İz­mir ör­ne­ği

ŞU­BAT 2008
- Güb­re fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şın ar­dın­daki ger­çek­ler
- Ta­rım­sal des­tek­ler eki­me ve di­ki­me ve­ril­me­li
- Phytoph­tho­ra ya­nık­lı­ğı­na kar­şı ba­zı bit­ki­sel ma­ter­yal­le­rin kul­la­nıl­ma­sı
- Top­rak iş­le­me hı­zı­nın buğ­day çı­kı­şına et­ki­si
- Kar­pu­za anaç ola­rak ye­ni bir al­terna­tif: Su Ka­ba­ğı
- Çu­ku­ro­va Böl­ge­si­’n­de turp üre­ti­mi
- Türk üre­ti­ci­si için ye­ni bir seb­ze: Cha­yo­te
- Et­ha­nol üre­ti­min­den ge­ri­ye ka­lan mı­sır ar­tık­la­rı
- Pa­ta­tes çe­şit­le­rin­de ta­nım­la­nan bazı ye­ni özel­lik­ler
- Şu­bat ayı bit­ki­sel üre­tim­de ba­zı tedbir­le­rin alın­ma­sı­na baş­la­ma za­ma­nı­dır
- Kut­sal zey­tin ağa­cı
- Sof­ra­mı­zın si­yah al­tı­nı üre­ti­ci­nin gö­zün­de na­sıl te­ne­ke­ye dö­nüş­tü
- Şef­ta­li yap­rak kı­vır­cık­lı­ğı has­ta­lı­ğı
- Şef­ta­li çe­şit­le­rin­de fark­lı üşü­me is­tek­le­ri ve he­sap­lan­ma­sın­da kul­la­nı­lan me­tot­lar
- Tur­na­ye­mi­şi
- Bit­ki­ler kış ay­la­rı­nı na­sıl at­la­tı­yor?
- Or­ga­nik kom­post­la­rın top­rak kaynak­lı pa­to­jen­ler üze­rin­de­ki bas­kı­la­rı
- Buğ­day­da ne­ler olu­yor?
- Çel­tik­te ku­rut­ma ve de­po­la­ma

MART 2008

- Tür­ki­ye ta­rı­mı­nın so­run­la­rı ve Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri­nin as­li gö­rev­le­ri
- Eko­lo­jik ta­rım ne­dir?
- “So­lu­can Kom­pos­tu” ar­tık Tür­ki­ye’de de üre­ti­li­yor
- GDO­’la­rın or­ga­nik ta­rım­da kul­la­nıldı­ğı bir ge­le­cek bi­zi bek­li­yor!
- Top­rak­sız ta­rım­da önem­li bir al­terna­tif ma­ter­yal: Hin­dis­tan ce­vi­zi li­fi ve di­ğer or­tam­lar
- Doğ­ru ha­sat na­sıl ya­pı­lır?
- Güb­re­de kü­re­sel ger­çek­ler
- Bit­ki­sel üre­tim­de Mart ayı fa­ali­yet­le­ri
- Tur­na­ye­mi­şi
- Yap­rak bü­ken
- Ek­me­ği­mi­zin düş­ma­nı: SÜ­NE
- Pi­rinç ka­li­te­si­ne et­ki eden fak­tör­ler
- Buğ­day ta­rı­mın­da ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sın­da güb­re­le­me ve bit­ki be­sin mad­de­si nok­san­lık­la­rı
- Tes­vi­ye ya­pı­lan ara­zi­ler­de ta­rım­sal ar­tık kö­ken­li kom­post uy­gu­la­ma­sı­nın top­ra­ğın ba­zı özel­lik­le­ri üze­ri­ne et­ki­le­ri
- Ku­ru in­cir­de mag­nez­yum fos­fit uy­gu­la­ma­sı
- Adi fiğ­de ekim za­ma­nı
- Nar­da güb­re­le­me
- Bö­ğürt­len­de mik­ro ço­ğal­ma
- Tür­ki­ye­’de ye­ti­şen ba­zı mey­ve ve seb­ze­le­rin an­ti­ok­si­dant ak­ti­vi­te­si

Nİ­SAN 2008

- 2008-2012 Ta­rım viz­yo­nu ve ta­rı­mın en­te­lek­tü­el­le­ri
- Kao­lin uy­gu­la­ma­sı­na bir ör­nek: Ar­mut Psil­la­sı
- Çe­kir­dek­li üzüm­ler­de GA3 uy­gu­la­ma­sı
- GAP için al­ter­na­tif bir ürün: Şe­ker mı­sı­rı
- Mı­sır ve bak­la­gil­le­rin bir­lik­te ye­tiş­ti­ril­me­si
- Bit­ki­sel üre­tim­de Ni­san ayı fa­ali­yet­le­ri
- Ar­mut ve el­ma kül­tür­le­rin­de çi­çek de­li­si bir za­rar­lı Çi­çek zın­nı (Epi­co­me­tis hir­ta)
- Ak­de­niz şart­la­rın­da top­rak­sız or­tam­lar­da ye­ni bir uy­gu­la­ma: Ok­si­jen güb­re­le­me­si (Oxy­fer­ti­ga­ti­on)
- Ki­raz si­ne­ği (Rha­go­le­tis ce­ra­si L.)
- Nar mey­ve­sin­de çat­la­ma­lar ve ön­lem­ler di­zi­si
- Ye­ni bir tat As­ya ar­mut­la­rı
- Ül­ke­miz­de ye­te­rin­ce de­ğer­len­di­ri­leme yen bir mey­ve: Ye­ni­dün­ya
- Çi­çek sey­relt­me­de ye­ni tek­nik­ler
- Dün­ya çi­lek üre­ti­min­de Tür­ki­ye­’nin ye­ri
- Çel­tik tar­la­la­rın­da so­run olan iki Grami­ne­ae tü­rü
- Ay­çi­çe­ği ta­rı­mı ve Tür­ki­ye için öne­miMA­YIS 2008
-
Ta­rım ara­zi­le­ri­mi­zi ko­ru­maz, ta­rım­sal üre­tim­le uğ­ra­şan­la­rı kol­la­maz­sak aç­lık ka­pı­mı­za da­ya­nır
- Ör­tü al­tı mey­ve­ci­li­ği
- Buğ­day üre­ti­mi ve gı­da gü­ven­li­ği
- Kü­re­sel ısın­ma, ku­rak­lık ve glo­bal gı­da kriz­le­ri­ne kar­şı: Bin­ler­ce su­la­ma gö­le­ti ya­pıl­ma­lı
- Su­lak alan­la­rı bir bir kay­be­di­yo­ruz
- Do­ğal kay­nak­la­rın ko­run­ma­sın­da ye­ni tek­no­lo­ji­ler
- Bit­ki­sel üre­tim­de Ma­yıs ayı fa­ali­yet­le­ri
- El­ma İç kur­du hak­kın­da ar­tan şi­kâ­yet­ler üze­ri­ne gö­rüş­ler
- İn­cir
- Ke­çi­boy­nu­zu
- En­gi­nar kal­bi “Kalp” ka­dar de­ğer­li!
- Buğ­day ve Ar­pa üre­ti­ci­le­ri dik­kat
- Buğ­day­da sa­rı pas has­ta­lı­ğı
- Yük­sek sı­cak­lık­la­ra da­ya­nık­lı pa­muk  çe­şit­le­ri­nin ıs­la­hı
- Se­ra­da üzüm ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- As­ma­da or­ga­nik güb­re­le­me
- An­tal­ya se­ra­la­rın­da ha­va­lan­dır­ma

HA­Zİ­RAN 2008
- Ki­raz­lar bu yıl mey­ve tut­ma­dı
- Bit­ki­sel üre­tim­de Ha­zi­ran ayı fa­ali­yet­le­ri
- Yap­ra­ğı­nı dö­ken mey­ve kül­tür­le­rin­de za­rar­lı olan örüm­cek tür­le­ri­nin fark­lı özel­lik­le­ri
- Zey­tin ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri; Zey­tin gü­ve­si mey­ve nes­li­’ne dik­kat
- Ba­tı Ana­do­lu nar üre­tim alan­la­rın­da önem ka­za­nan bir bö­cek tü­rü:
- İki­le­ke­ke­li Kub­be­li­bö­cek
- Dut Ka­buk­lu­bi­ti (Pse­uda­ula­cas­pis pen­ta­go­na Targ.-Tozz.) (Hom.: Di­as­pi­di­da­e)
- Tor­fa al­ter­na­tif ye­tiş­tir­me or­tam­la­rı ara­yış­la­rı
- Ay­çi­çe­ğin­de mil­di­yö has­ta­lı­ğı (Plas­mo­pa­ra hals­te­di­i)
- Şe­ker pan­ca­rın­da çin­ko ve bor güb­re­le­me­si
- Trak­ya Böl­ge­si top­rak­la­rı­nın azot-fosfor po­tas­yum ba­kı­mın­dan in­ce­len­me­si

TEM­MUZ 2008

- Ko­nu­sun­da uz­man­laş­mış idea­list in­san­lar ko­lay ye­tiş­mi­yor
- Ul­tra mo­dern se­ra­lar­da ul­tra ve­rim de­ne­me­le­ri
- “Ge­le­cek­te ih­ti­ya­cın­dan faz­la ta­rım­sal üre­tim ya­pan ül­ke­ler çok güç­le­ne­cek”
- “Top­rak ve yap­rak ana­li­zi ta­rım­sal üre­ti­min ol­maz­sa ol­ma­zı­dır”
- Bit­ki­sel üre­tim­de Tem­muz ayı fa­ali­yet­le­ri
- Ba­zı mey­ve kül­tür­le­rin­de yap­rak ana­liz­le­ri­nin bu ay için­de
yap­tı­rıl­ma­sı ge­re­kir
- Ku­rut­ma­lık in­cir bah­çe­le­ri bu se­ne “i­lek”siz kal­dı!
- İn­cir­de döl­len­me
- İn­cir mu­ci­ze­si
- Mey­ve ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri dik­kat
- Ar­mut Kap­la­nı
- Yon­ca­da Mil­di­yö has­ta­lı­ğı
- Çel­tik tar­la­la­rın­da tes­pit edi­len ye­ni bir ya­ban­cı­otun [Rüz­ga­ro­tu=Erag­ros­tis pi­lo­sa (L.) L. P. Bea­uv, Po­ace­ae] ta­nım­la­yı­cı özel­lik­le­ri
- Risk­li ya­ba­ni­ot to­hum­la­rı
- Fos­fat­lar ve Fos­fit­ler
- Dün­ya Kar­puz üre­ti­min­de ül­ke­mi­zin ye­ri ve hız­la de­ği­şen ta­lep sey­ri
- Anız yan­gın­la­rı­nın ta­rım ara­zi­le­ri ve çev­re­ye za­rar­la­rı
- Ta­rım­da risk ser­ma­ye­si uy­gu­la­ma­la­rı üze­ri­ne bir in­ce­le­me
- Top­rak sı­cak­lı­ğı

AĞUS­TOS 2008

- “Vur köy­lü­ye, şan ka­zan”
- “Bi­linç­li bir bit­ki bes­le­me ile şe­ker pan­ca­rı­nın, şe­ker ora­nı­nı ar­tır­mak müm­kün”
- Mey­ve ağaç­la­rın­da çin­ko nok­san­lı­ğı
- Bit­ki­sel üre­tim­de Ağus­tos ayı fa­ali­yet­le­ri
- Hiç blu­eto­oth kul­la­na­rak su­la­ma yap­mış mıy­dı­nız?
- Bit­ki ko­ru­ma­da ge­liş­mek­te olan ye­ni bir kav­ram
- Kü­re­sel ik­lim de­ği­şik­li­ği­nin za­rar­lı­lar ve do­ğal düş­man­lar üze­ri­ne et­ki­le­ri
- Bir sa­la­ta bit­ki­si ola­rak ek­mek­li buğ­day
- Park­la­rı­mı­zın kış gül­le­ri: Süs la­ha­na­la­rı
- Art­vin ili zey­tin­ci­li­ği­nin dü­nü, bu­gü­nü ve ba­raj­lar son­ra­sı olu­şa­bi­le­cek ya­pı­sı­nın in­ce­len­me­si
- Seb­ze ve mey­ve­ler­de ha­sat son­ra­sı ka­yıp­la­rı ön­le­me­de UV-C kul­la­nı­mı
- Tri­ti­ka­le­de et­hep­hon uy­gu­la­ma­sı
- El­ma Ka­ra Le­ke has­ta­lı­ğı­na kar­şı ak­ti­va­tör kul­la­nı­mı
- Ye­ni el­ma çe­şit­le­rin­de toz­la­yı­cı çe­şit­ler ve ken­di­ne ve­rim­li­lik


EY­LÜL 2008
- Gü­zel ül­ke­miz, eli­mi­zin al­tın­dan akıp gi­di­yor
- Mey­ve bah­çe­si te­si­si te­mel il­ke­le­ri
- Ye­ni pru­nus anaç­la­rı
- Mey­ve kül­tür­le­rin­de ha­sat ka­yıp­la­rı ve se­bep­le­ri
- Bit­ki­sel üre­tim­de Ey­lül ayı fa­ali­yet­le­ri
- Tar­la­la­rı­mız­dan yi­tip gi­den su­yun öy­kü­sü
- Sert çe­kir­dek­li mey­ve ağaç­la­rın­da shar­ka vi­rüs has­ta­lı­ğı (Plum box)
- Yap­rak­de­len has­ta­lı­ğı
- Pa­muk­ta el­yaf ka­li­te­si­nin düş­me­si­ne se­bep olan ye­ni bir so­run:
- Pis Ko­ku­lu Ye­şil Bö­cek
- Fay­da­lı Kır­mı­zı Örüm­cek­ler
- As­pi­r’­in Or­ta Ana­do­lu ko­şul­la­rın­da çift­çi­ye ge­ti­ri­si
- Ka­no­la ta­rı­mı­nın öne­mi ve ekim nö­be­tin­de­ki fay­da­la­rı
- Dün­ya ve Tür­ki­ye­’de buğ­day çe­şit ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı
- Ek­mek­lik buğ­da­yın ye­ni­den keş­fi-1
- Yon­ca­da son­ba­har dor­man­si­si
- Süs Bi­ber­le­ri

EKİM 2008
- Des­tek­le­me prim­le­ri ekim­den ön­ce açık­lan­ma­lı
- De­mok­ra­si­de oran­tı­sız güç kul­la­nı­mı
- Ta­rım alan­la­rın­da ba­zı uy­gu­la­ma­la­rın kü­re­sel ısın­ma­ya et­ki­le­ri
- Bah­çe­le­ri­mi­zi “Fi­dan­la­rı de­rin di­ke­rek” yok et­me­ye­lim
- Do­ma­tes­te lez­zet fak­tör­le­ri ve ye­ni AR-GE an­la­yı­şı
- Ca­li­for­ni­a çi­çek trip­si
- Bit­ki­sel üre­tim­de Ekim ayı fa­ali­yet­le­ri
- Ül­ke­miz seb­ze üre­ti­min­de or­ga­nik seb­ze­ci­li­ğin ye­ri ve öne­mi
- Ka­ra­de­niz sa­hil böl­ge­sin­de ikin­ci ürün si­laj­lık mı­sır ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de en uy­gun azot do­zu ve to­hum mik­ta­rı­nın be­lir­len­me­si
- Ek­mek­lik buğ­da­yın ye­ni­den keş­fi-2
- Trak­ya Böl­ge­si­’n­de buğ­day-ar­pa to­hum­luk üre­ti­mi

KA­SIM 2008
- Lüt­fen kav­ga­nı­za alet et­me­yi­niz!
- Buğ­day üre­ti­mi, is­raf ve ek­mek fi­yat­la­rı üze­ri­ne
- Bit­ki­sel üre­tim­de Ka­sım ve Ara­lık ayı fa­ali­yet­le­ri
- Ye­ni plan­tas­yon­la­rın ku­rul­ma­sı­na bu ay için­de baş­la­na­bi­lir
- Tu­runç­gil­ler­de has­ta­lık­lar­da arî aşı gö­zü üre­ti­mi ama­cıy­la uy­gu­la­nan in­vit­ro sür­gün ucu aşı­la­ma tek­ni­ği
- As­ma­da ge­ne­tik ça­lış­ma­lar al­dı ba­şı­nı gi­di­yor
- Ye­ni bir sağ­lık kay­na­ğı: Aca­i
- Dün­ya so­ğan üre­ti­min­de ül­ke­mi­zin ye­ri ve bu kül­tü­rün içe­ri­ği hak­kın­da ba­zı ye­ni bil­gi­ler
- Ül­ke­miz­de kes­me çi­çek­çi­lik ve taç ya­pı­mı
- Be­yaz­si­nek­ler ve yur­du­muz­da bi­li­nen tür­le­ri­ne ge­nel bir ba­kış
- II. Ürün mı­sır ta­rı­mın­da fark­lı top­rak iş­le­me yön­tem­le­ri­nin mı­sır ve­ri­mi ve ba­zı bit­ki özel­lik­le­ri üze­ri­ne et­ki­si

ARA­LIK 2008
- Üre­ti­ci­nin de, ya­tı­rım­cı­nın da zey­tin he­ye­ca­nı bit­ti
- Dün­ya ta­hıl ve pi­rinç fi­yat­la­rın­da bek­len­me­yen dü­şüş­ler ve se­bep­le­ri
- Kul­la­nı­mı sa­de­ce bi­ra ima­la­tı ile sı­nır­lı ol­ma­yan ir kül­tür: Şer­bet­çi­otu
- Bit­ki be­sin ele­ment­le­ri ve güb­re­le­me bi­lin­ci
- Ba­zı za­rar­lı bö­cek­ler kış mev­si­mi­ni na­sıl ge­çi­rir­ler?
- Ak­de­niz mey­ve si­ne­ği
- Granny Simth ve Glos­ter 69 el­ma çe­şit­le­rin­de çok­lu sı­ra sis­tem­le­ri­nin eko­no­mik ana­li­zi
- Açık­ta sı­rık do­mo­te­si ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de kul­la­nı­lan ba­zı des­tek tip­le­ri
- Trak­ya Böl­ge­si­’n­de so­ğuk za­ra­rı ve ba­zı ek­mek­lik buğ­day çe­şit­le­ri­nin kı­şa da­ya­nık­lı­lık du­ru­mu
- Ta­rım ara­zi­le­rin­de gö­rü­len su ve rüz­gâr eroz­yo­nu­na kar­şı alı­na­cak ön­lem­ler
- Geç­miş­ten gü­nü­mü­ze çev­re ve eko­lo­jik kir­li­lik