Sepete Ekle
Fiyat : 100,00 TL

İçindekileri

OCAK 2000
- Türk Ta­rı­mın­da Bü­yük Ya­nıl­gı
- Tür­ki­ye Ta­rı­mı Ne­re­ye Gi­di­yor?
- Mey­ve-Bağ-Fın­dık Üre­ti­min­de Mu­ha­fa­za­lı Ta­rım
- Şe­ker­pan­ca­rı Ta­rı­mı Ül­ke­miz Ya­ra­rı­na­dır
- Se­ra Şart­la­rın­da Kış Ted­bir­le­ri
- Dam­la Su­la­ma ile Fos­for­lu Güb­re­le­me
- Sim­bi­di­u Or­ki­de­le­ri

ŞU­BAT 2000
- Ta­rım Hiz­met­le­ri­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı
- Ta­rım­sal Üre­tim­de Do­ğal Kay­nak­la­ra Dö­nüş
- Eko­lo­jik Ta­rım Ger­çe­ği
- Hı­yar Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Bu­da­ma
- Bo­dur Tip Mey­ve Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ne Ge­nel Ba­kış
- Hu­mik Mad­de­le­rin
- Bit­ki­ler Üze­ri­ne Et­ki­le­ri
- Bak­te­ri­yel İn­sek­ti­sit­le
- Ba­zı Ya­ba­ni Ot­la­rın­Gı­da Kay­na­ğı Ola­rak Tü­ke­tim İm­kân­lar
- Hib­rit Cam­gü­ze­li Çe­şit­le­ri
- Si­ner­ya­lar
- Ül­ke­miz Top­rak­la­rın­da Eroz­yon Dep­re­mi

MART 2000
- Eko­lo­jik Den­ge­yi Bo­zan Fak­tör­ler İçin­de Ta­rım Sek­tö­rü­nün Pa­yı ve Or­ga­nik Ta­rı­ma Yö­ne­li­şin Ne­den­le­ri
- Hu­bu­bat Alan­la­rın­da Ya­ba­ni Ot­la­rın İlaç­lı Kon­tro­lü
- Fı­çı Kak­tü­sü
- Top­rak En­zim­le­ri
- Mey­ve­ci­le­rin Baş Be­la­sı: Ka­ra­le­ke
- Sal­kım Do­ma­tes
- Ya­ba­ni Man­tar­lar
- Yu­mur­ta­nın Ko­les­te­rol İçe­ri­ği­ne Et­ki Eden Fak­tör­ler

Nİ­SAN 2000
- Bah­çe İlaç­la­ma­la­rın­da Tur­bo Ato­mi­zör­ler
- Ta­rım­sal İlaç­la­ma­lar­da Dik­kat Edil­me­si Tav­si­ye Edi­len Ku­ral­lar
- Seb­ze İlaç­la­ma­la­rın­da Sprey Hac­mi­nin Öne­mi
- Mı­sır­da Gı­da Nok­san­lık­la­rı­nın Ta­nı­mı
- Bo­dur Tip El­ma Bah­çe­le­rin­de Dam­la Su­la­ma ve Fer­ti­gas­yon Ku­ral­la­rı
- Mey­ve Bah­çe­le­ri­ni­zi Don Za­ra­rın­dan Ko­ru­yu­nuz
- Top­rak­la­rı­nız­da Hu­mik Mad­de­le­rin Kul­la­nım Ge­rek­çe­le­ri ve Ham Hu­mus Kay­nak­la­rı­mız
- Şe­ker­pan­ca­rı ve Tat­lan­dı­rı­cı­lar

MA­YIS 2000
- Se­ra Şart­la­rın­da Ya­pay Ay­dın­lat­ma
- Be­til Bro­mid Ye­ri­ne So­la­ri­zas­yon
- Çi­çek Thrip­si
- Bağ Mil­di­yö­sü
- Üzüm­ler­de Botry­this Sal­kım ve Da­ne Çü­rük­lü­ğü
- Ka­ra­le­ke Has­ta­lı­ğı Mü­ca­de­le­sin­de Da­ya­nık­lı­lık Prob­lem­le­ri­nin Ön­len­me­si
- Çi­lek­de Güb­re­le­me ve Su­la­ma
- So­ya Fa­sul­ye­si ve Eko­no­mik Has­ta­lık­la­rı
- Süt Sı­ğır­la­rın­da Kız­gın­lık Teş­hi­sin­de On Tav­si­ye

HA­Zİ­RAN 2000
- Yu­mu­şak Çe­kir­dek­li Mey­ve Ağaç­la­rın­da Vi­rüs ve Vi­rüs Ben­ze­ri So­run­lar
- Tar­la Kül­tür­le­rin­de Pre-Emer­gen­ce Her­bi­sit Uy­gu­la­ma­la­rı için Önem­li Tav­si­ye­ler
- Bağ Kül­le­me­si
- Ta­rım­sal Ha­va­cı­lık
- Süt­ten Ke­sim ve İyi Dü­ve Ye­tiş­tir­mek İçin On Tav­si­ye

TEM­MUZ 2000
- Ka­rın­ca­lar ve Ağaç­lar
- Yu­mu­şak Çe­kir­dek­li Mey­ve­ler­de De­po Has­ta­lık­la­rı ve Fiz­yo­lo­jik Araz­lar
- Bi­ber Gal Si­ne­ği
- Ta­rım­sal Mü­ca­de­le Sı­ra­sın­da Ze­hir­len­me­ler
- Eko­lo­jik Ta­rım ve Ge­le­ce­ği
- Se­ra­cı­lık­ta Plas­tik Ör­tü­nün Öne­mi ve Özel­lik­le­ri
- Se­ra­lar­da Su­la­ma ve Güb­re­le­me­de Te­mel Pren­sip­ler
- Azot­lu Güb­re­le­rin Form­la­rı­nı ve Fonk­si­yon­la­rı­nı Ye­te­rin­ce Bi­li­yor­mu­yuz?
- Süt Sı­ğır­la­rın­da Ge­be­lik Teş­hi­si

AĞUS­TOS 2000
- Süs Bit­ki­le­rin­de Araş­tır­ma­lar
- El­ma­da Mey­ve İri­li­ği­ni Ta­yin Eden Fak­tör­ler
- Şef­ta­li Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Ana Ku­ral­lar
- Kon­trol­lu At­mos­fer (KA) De­po­cu­lu­ğun­da İh­ti­lal
- Zey­tin De­nen Yü­ce Ağaç
- Süt Sı­ğır­la­rın­da Me­ta­bo­lik Has­ta­lık­lar, Bes­len­me ve Yö­ne­tim Prob­lem­le­ri
EY­LÜL 2000
- Şe­ker­pan­ca­rı ve Buğ­day Mu­ka­ye­se­si
- Bit­ki­sel Üre­tim­de Kal­si­yum
- Bit­ki­ler­de Top­rak­lar­dan Kay­nak­la­nan Stres Fak­tör­le­ri
- Ta­ze Ürün­ler­de Ha­sat Son­ra­sı Su Ka­yıp­lar
- Don­dan Ko­ru­ma Ara­cı Ola­rak Rüz­gâr Ma­ki­ne­si
- Mey­ve­ci­lik­te Bu­da­ma­nın Püf Nok­ta­la­rı
- Süt Sı­ğı­rı Is­lah Prog­ram­la­rın­da Ye­ni Bir Yön­tem: Ge­ne­tik İşa­ret­le­yi­ci­ler

EKİM 2000
- Se­ra Ya­pı­mın­da Ye­ni Bir Kav­ram: Açık Ça­tı­lı Se­ra­lar
- Bit­ki Ge­liş­me­si­ni Ge­cik­ti­ren Kim­ya­sal­lar
- Ge­nel Çim Has­ta­lık­la­rı
- Tat­lı Mı­sır­da Ye­ni Bir Pas Ir­kı
- Isıt­ma­sız Ser Ko­şul­la­rın­da 3 Fark­lı Ge­liş­me Dö­ne­min­de Di­ki­len 4 F1 Brok­ko­li Çe­şi­di­nin Ve­rim - Po­tan­si­yel­le­ri­nin De­ğerlen­di­ril­me­si

KA­SIM 2000
- ABD`nin En Bü­yük Mey­ve Üre­tim Çift­lik­le­ri
- Ta­rım­sal Araş­tır­ma­nın Ne­re­sin­de­yiz?
- Tür­ki­ye Ta­rı­mı Üze­ri­ne Dü­şün­ce­ler
- Türk Ta­rı­mı­nın So­run­la­rı Na­sıl Çö­zü­lür
- Bit­ki Ge­liş­me­si­ni Teş­vik Eden Kim­ya­sallar
- Ül­ke­miz Se­ra Alan­la­rın­da Pa­to­lo­jik So­run­la­rın Kay­nak­la­rı
- Hu­bu­bat Ve­ri­min­de Tür­ki­ye-Al­man­ya Kı­yas­la­ma­sı
- Zi­ra­at Or­man­cı­lı­ğı İçin Ye­ni Bir Ağaç: Paw­lo­ni­a
- Buğ­day Tar­la­sın­da Ot Mü­ca­de­le­si
- Tür­ki­ye­’de El­ma­cı­lık Ger­çe­ği
- Top­rak­sız Ta­rım İçin En Ucuz Or­tam ve Yön­tem
- İnek Sağ­lı­ğı­nı İz­le­me­de Ge­nel Ku­ral­lar
- Hay­van Is­la­hın­da Ye­ni Tek­no­lo­ji­ler

ARA­LIK 2000
- Ta­rım­sal Tek­no­lo­ji­de Mül­ki­yet Hak­la­rı
- AB­D’­de Buğ­day Ta­rı­mı
- Tar­la­da­ki Anı­zı Yak­ma, Top­ra­ğın Ge­le­ce­ği­ni Ka­rart­ma
- Top­rak Kö­ken­li Bir Bak­te­ri: Ag­ro­bac­te­ri­um
- In­teg­re Kon­trol­da Önem­li Bir Fak­tör: Fe­ro­mon Tu­zak­la­rı
- Brok­ko­li
- Süt İnek­le­ri­nin So­ya Fa­sul­ye­si ve So­ya Ürün­le­ri İle Bes­len­me­si