Sepete Ekle
Fiyat : 100,00 TL

İçindekileri

OCAK 2001
- AB­D’­nin En Bü­yük Seb­ze­ci­lik İş­let­me­le­ri
- No­var­tis ve Ze­ne­ca­’nın Bir­leş­me­sin­den Ye­ni Bir Dev Fir­ma: Syngen­ta
- En­za Za­den, Co­as­tal Se­ed’­i Bün­ye­si­ne Kat­tı
- Bt Ürün­le­ri, EPA Ta­ra­fın­dan Onay­lan­dı
- Ka­vun ve Hı­yar Çap­raz­la­ma­sın­dan ye­ni Bir Tür
- Do­ma­tes ve Ha­vuç Kür­le­ri Ak­ci­ğer Kan­se­ri­ni Ön­le­ye­bi­lir
- Or­ga­nik Ta­rım Ürün­le­ri­ne Kar­şı Ar­tan İl­gi
- Fi­yat Re­ka­be­ti
- Ka­li­te ve Uy­gun Am­ba­laj
- Ül­ke Üre­ti­mi ve İt­ha­lat
- Ta­rım­sal Ti­ca­ret­te Çin Du­var­la­rı Yı­kı­yor
- Ta­rım­sal Me­ka­ni­zas­yon­da İtal­ya Ata­ğı
- Ba­tı Dün­ya­sın­da 2000’li Yıl­lar­da Mey­ve­ci­li­ğin Bek­len­ti­le­ri
- Ta­rım­sal Gir­di Üre­ten Dün­ya Dev­le­ri Mi­len­yum­da Bir­le­şi­yor
- Bir Bah­çe­nin Ku­rul­ma­sın­dan Ön­ce Alın­ma­sı Ge­rek­li Ted­bir­ler
- Ma­nas (Ka­dı­lok­ma­sı) Teh­li­ke­si
- Yap­rak Güb­re­le­me­si­ni Önem­li Kı­lan Ne­den­ler
- Top­rak Fu­mi­gant­la­rı ve Al­ter­na­tif Do­ğal Kay­nak­lar
- Ami­no Asit İn­hi­bi­tö­rü Her­bi­sit­ler
- Üçün­cü Dün­ya Ül­ke­le­rin­den, AB’­ne İh­raç Edi­len Kes­me Çi­çek Aza­lı­yor
- Hol­lan­da­’da Hid­ro­po­nik Sis­tem La­le Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- Oto­mo­bil De­vi­nin Çi­çek Me­ra­kı
- Süt Üre­ti­ci­le­ri­ne İş­let­me İle İl­gi­li Tav­si­ye­ler
- Tİ­GE­M’­in En­te­re­san Açık­la­ma­sı

ŞU­BAT 2001
- Tür­kî Cum­hu­ri­yet­le­re Da­ir
- Çin, Dün­ya­nın En Bü­yük Çi­çek Üre­ti­ci­si Olu­yor
- Çi­çek Ti­ca­re­tin­de AB-ACP An­laş­ma­sı De­ği­şi­yor
- Dün­ya Gül Üre­ti­min­de Ter­cih­ler
- ABD El­ma Üre­ti­ci­le­ri Dev­let Yar­dı­mı Ala­cak
- Bağ Çe­şit­le­ri­ne Uy­gun Ye­ni Anaç­lar
- Ye­ni Ge­liş­ti­ri­len Çe­şit­le­rin İsim­len­di­ril­me­si
- Tür­ki­ye­’nin Do­ku­su ve Ko­ku­su
- Se­ra­cı­lık­ta Mus­ta­fa Tu­fan Me­to­du
- Akıl­lı Po­li­mer­ler ya da "Akıl­lı To­hum Kap­la­ma­sı"
- Yu­mu­şa­tıl­mış Kon­trol
- Se­ra Kül­tür­le­rin­de Pes­ti­sit Kul­la­nı­mın­da Uy­gun Doz So­run­la­rı
- Bi­linç­li Bu­da­ma­nın Ana Kri­ter­le­ri
- En Fa­vo­ri El­ma Çe­şi­di: Pink Lady Pri­on Ne­dir, Ne De­ğil­dir?

MART 2001

- Pa­ta­te­se İs­hal Aşı­sı Nak­le­dil­di
- Gü­ney Ko­re ve Mı­sı­r’­da Por­ta­kal Üre­ti­mi Dü­şe­cek
- AB­D’­den Şi­li­’ye Avo­ka­do İh­ra­ca­tı
- ABD Hü­kü­me­ti, Çi­ne Ya­pı­la­cak Al­tın­top İh­ra­ca­tı­nı Teş­vik Edi­yor
- Çi­n’­de Ta­rım­sal Üre­tim De­vam­lı Ar­tı­yor
- Uzak-Do­ğu­’da Pi­rinç Tü­ke­ti­mi Aza­lır­ken, Mey­ve ve Seb­ze Tü­ke­ti­mi Ar­tı­yor
- Çan­lar Ça­lı­yor
- Ge­ne­hit Mü­hen­dis­li­ği­nin Ger­çek­le­ri ve He­def­le­ri
- Te­zek Bir ya­kıt De­ğil­dir. O Top­rak İçin Bir Kan­dır.
- Se­ra­da Ye­tiş­ti­ri­len Bit­ki­le­rin Su İs­tek­le­ri
- Ye­ni Ba­zı Mey­ve Çe­şit­le­ri
- Dün­ya Muz Ra­po­ru
- Çi­lek­te Ge­liş­me Bo­zuk­luk­la­rı
- Na­ren­ci­ye Bah­çe­le­rin­de Bu Ay
- Şef­ta­li Fi­liz Gü­ve­si
- Mey­ve Bah­çe­le­rin­de Ot Mü­ca­de­le­si
- Uzak­laş­tı­rı­cı (Re­pel­lent) Kim­ya­sal­lar
- Süt Sı­ğır­la­rı­nın Be­sin Mad­de İh­ti­yaç­la­rı

Nİ­SAN 2001

- Se­ra­cı­lık Tek­ni­ğin­de ABD İs­ra­il’­e Yö­nel­di
- Fark­lı Bir Fun­gi­sit
- ABD Or­ga­nik Ta­rım Ürün­le­ri Ka­rar­na­me­si
- Di­azi­non Kul­la­nı­mı Ya­sak­la­nı­yor
- Süs Bit­ki­le­ri Üre­ti­min­de Bir Ül­ke Ta­nı­mı: Ye­ni Ze­lan­da
- Türk To­hum Üre­ti­ci­le­ri Zor Du­rum­da
- Ba­tı Dün­ya­sın­da Üre­ti­mi ve So­run­la­rı
- Cid­di Bir Pa­ta­tes Has­ta­lı­ğı: Si­yah Si­ğil
- Gib­be­re­lik Asi­tin (GA) Ki­raz ve Viş­ne­ler­de Kul­la­nı­mı
- Na­ren­ci­ye Bah­çe­le­rin­de Bu Ay
- Pat­lı­can Has­ta­lık ve Za­rar­lı­la­rıy­la Mü­ca­de­le­de Ge­nel Tav­si­ye­ler
- Hı­yar An­trak­no­zu (Col­le­tot­ric­hum sp.)
- Pa­muk­ta Er­ken Dö­nem Za­rar­lı­la­rı­na Kar­şı ye­ni ve Et­ki­li Çö­züm; GA­UC­HO
- Zi­ra­i Mü­ca­de­le­de Ye­ni Bir Tek­nik:Arı­lar­la Fun­gi­sit Uy­gu­la­ma­sı
- Yük­sek Ve­rim­li Süt İnek­le­ri İçin Ras­yon­lar
MA­YIS 2001
- Top­rak Şart­la­rı­nı Anın­da Öl­çen Elek­tro­nik Ci­haz­lar
- Ye­ni Bir Ot So­ru­nu
- Da­ni­mar­ka­’da Azot­lu Güb­re Kul­la­nı­mın­da Sı­nır­la­ma­lar
- Çin, Dün­ya El­ma­su­yu Pa­za­rı­nı Teh­dit Edi­yor
- Akas­ya Bal­cı­lı­ğı
- Ma­car Akas­ya­la­rı­nın Is­lah Edil­di­ği Yer: Gö­döl­lü Ar­bo­re­tu­mu
- Tür­ki­ye­’de 1999 ve 2000 Yıl­la­rın­da Güb­re Tü­ke­tim Sey­ri
- İl­ginç Bir Anı ve Sa­mi­mi Bir İti­raf
- Ba­şa­rı­lı Gül Ye­tiş­tir­me­nin 7 Ku­ra­lı
- Ye­ni Bir Se­ra Ör­tü Ma­ter­ya­li: Oluk­lu Po­li­kar­bon Pa­nel­ler
- Dün­ya So­ğan Ti­ca­re­ti
- Seb­ze­ler­de Kök-Ur Ne­ma­tod­la­rı
- Me­til Bro­mid Kul­la­nı­mın­da­ki Teh­li­ke­ler
- Şar­ka Vi­rü­sü Has­ta­lı­ğı
- Mey­ve ve Bağ Alan­la­rın­da Akar­lar
- Ye­ni Se­ri Ki­raz Anaç­lar: GI­SE­LA
- So­ğuk İk­lim­ler­de Kır­mı­zı Şa­rap­lık Çe­şit­ler
- Hol­lan­da Ke­çi­le­ri: En Ran­dı­man­lı Süt Üre­ti­ci­le­ri

HA­Zİ­RAN 2001
- Ger­be­ra Üre­ti­min­de Dün­ya­nın En Mo­dern Se­ra­sı
- Ja­pon­ya­’da Süs Bit­ki­le­ri Pa­zar Po­tan­si­ye­li
- ABD Ta­rım Sek­tö­rün­de Bush Dö­ne­mi Bek­len­ti­le­ri
- Be­yaz Plas­tik Ör­tü­nün Ma­ri­fet­le­ri
- Su İh­ti­ya­cı­nı Gös­te­ren ye­ni Bir Pa­ta­tes Ge­liş­ti­ril­di
- McIn­tosh El­ma Çe­şi­di­nin Al­ter­na­tif­le­ri Ta­nı­tıl­dı
- İh­ra­cat­ta Va­kum­lu So­ğut­ma
- Çift­lik Güb­re­sin­den Or­ga­nik Güb­re
- Şe­ker Ka­nu­nu ve Şe­ker­pan­ca­rı Ta­rı­mı­nın Ge­le­ce­ği
- Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin Yü­zün­cü Yı­lı­na Ta­rı­mın He­def­le­ri
- Yıl­lar Ön­ce Ku­ru­tu­lan Amik Gö­lü, İkin­ci İn­ti­ka­mı­nı Al­dı
- Tür­ki­ye Pa­muk Üre­ti­min­de, Ba­zı Te­mel So­run­lar ve Bun­la­rın Teks­til Sek­tö­rü­ne Et­ki­si
- Mu­ha­fa­za­lı Top­rak İş­le­me Me­to­du, Ül­ke­mi­ze Adap­te Edil­me­li­dir
- Se­ra­lar­da Ul­tra­vi­yo­le Işın­la­rı­nın Kul­la­nıl­ma­sı
- Me­til Bro­mi­de Kar­şı, So­la­ri­zas­yon Ger­çe­ği
- Ha­vuç ve Pa­ta­tes­te Yu­mu­şak Çü­rük­lük
- Ha­vuç Ta­rı­mı
- Klon Anaç­la­rı ve Ye­ni Kül­tür­ler Üze­ri­ne Gö­rüş­ler
- Ba­zı Mey­ve Kül­tür­le­rin­de Yap­rak Ana­li­zi İçin Ör­nek Al­ma Ku­ral­la­rı
- Ki­raz­da Mey­ve Çat­la­ma­sı
- Ateş Ya­nık­lı­ğı (Er­wi­ni­a amy­lo­vo­ra)’na Kar­şı Ye­ni Ara­yış­lar
- Bağ Alan­la­rın­da Çin­ko Nok­san­lı­ğı
- Rah­met­li Kah­ve­ci­’nin Akas­ya Or­ma­nı
- Ge­viş Ge­ti­ren­ler­de Yem ve Yem­le­me­ye Bağ­lı Me­ta­bo­lik Ak­sak­lık­lar

TEM­MUZ 2001

- Çe­şit­li Ül­ke­ler­de Gün­lük Çift­lik Ya­şa­mın­dan Ke­sit­ler
- Gü­ney Ya­rım­kü­re­den Ha­ber­ler
- Ku­zey Ya­rım­kü­re­den Ha­ber­ler
- Ba­tı Dün­ya­sın­da Se­ra İş­let­me­ci­le­ri Te­dir­gin
- Çift­çi­miz Aç­lı­ğa Mah­kum Edi­li­yor
- Tür­ki­ye­’nin Bir Ta­rım Ka­nu­nu Yok
- Do­ma­tes Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de "To­kat Tek­ni­ği"
- Do­ma­tes­de Fiz­yo­lo­jik Bo­zuk­luk­lar
- Sağ­lık­lı Fi­de, Sağ­lık­lı Bit­ki De­mek­tir
- Bi­ber Üre­ti­min­de Azot (N) İda­re­si
- Ha­vuç Ta­rı­mı (2)
- El­ma Kül­tür­le­rin­de Gen Tek­no­lo­ji­si
- Ar­mut Yap­rak Pi­re­si­nin Kon­trol Me­tod­la­rı
- Be­yaz Si­nek
- Ar­ka Bah­çe­niz­de Seb­ze Ye­tiş­ti­re­bi­lir­si­niz

AĞUS­TOS 2001
- Tü­tün Ka­nu­nu Üze­ri­ne Dü­şün­ce­ler
- Ül­ke­mi­zin Zam Şam­pi­yo­nu Ar­mut
- Ye­şi­lır­mak Ar­tık Ye­şil De­ğil
- Ağus­tos Anı­la­rı ve Ko­nu­lar
- Eko­no­mi Çök­tü. Ama, 76’lık Baş­ba­kan Dim­dik Ayak­ta (!)
- Doğ­ru­dan Ge­lir des­te­ği Mi, Yok­sa Doğ­ru­dan Tem­bel­lik Mi?
- Bu Na­sıl Eşit­lik?
- Laf Ola, Tor­ba Do­la
- Ta­rım Ba­ka­nı­’n­dan Ta­lih­siz Bir Açık­la­ma: "Pa­ta­tes­de Vi­rüs Var"
- Se­len­yum İle Zen­gin­leş­ti­ril­miş Pa­ta­te­sin Ye­ni Adı: Se­le­nel­la
- Gen Ban­ka­la­rı ve Öne­mi
- Mon­san­to Co. Bi­yo­tek­no­lo­ji Pa­ta­tes Üre­ti­mi­ni Dur­dur­du
- Bir Hek­tar (10 De­kar) Top­rak İçe­ri­ği ve Me­til Bro­mid
- EtilB­lok (Ethy­lBlock)’un Sı­vı For­mu Ge­liş­ti­ril­di
- Fran­sa­’da Süs Bit­ki­le­ri Sek­tö­rü
- Seb­ze­ci­lik­te Ye­ni Bi­yo-Pes­ti­sit­ler
- Sar­mı­sak
- Or­ga­nik Ta­rım/Or­ga­nik Gı­da
- Sak­sı Seb­ze­ci­li­ği
EY­LÜL 2001
- HA­SAD Ya­zar­la­rı Son 15 Yı­lın Ta­rım Ba­kan­la­rı­nı De­ğer­len­dir­di
- Or­ga­nik Ta­rım­da Son Ge­liş­me­ler
- ABD El­ma Üre­ti­ci­le­ri­nin En­di­şe­le­ri
- AB­D’­de Mey­ve ve Seb­ze Üre­ti­ci­le­ri­nin Eli Hü­kü­me­tin Ya­ka­sın­da
- Ar­mut Ağaç­la­rın­da Ye­ni Ted­bir Zo­run­lu­lu­ğu
- Ta­rım­sal Üre­tim­de Çin Ger­çe­ği
- Üzüm­sü Mey­ve­ler
- Em­po­as­ca spp. (Ye­şil Si­nek)
- Su Kay­nak­la­rı­mız, Su­la­ma Sis­tem­le­ri ve Dam­la Su­la­ma­nın Avan­taj­la­rı
- “Türk Ta­rı­mı­nın Ge­le­ce­ği Dam­la Su­la­ma­ya Odak­lı­dır"
- Sto­ma­lar ve Fonk­si­yon­lar
- Ül­ke­miz­de Güb­re Tü­ke­tim Sey­ri
- Ül­ke­miz­de Pes­ti­sit Pi­ya­sa­sı Eğ­len­ce­li Ad­lar ve Dü­şün­dü­rü­cü So­nuç­lar

EKİM 2001

- Ba­tı Av­ru­pa Li­man­la­rı­nın Ta­rım­sal İh­ra­cat­ta­ki Ön­lem­le­ri
- Hin­dis­tan, ni­ha­yet AB­D’­nin Üzüm İh­ra­ca­tı­nı Ka­bul Et­ti
- AB­D’­de Or­ga­nik Ar­mut Üre­ti­mi
- Mek­si­ka­’da Or­ga­nik Ar­mut Üre­tim Ar­tı­yor
- Ar­jan­tin, Ba­zı İt­hal Ta­rım Ürün­le­ri­ne Ye­ni Ta­ri­fe­ler Ge­tir­di
- Ta­rım Dün­ya­sın­da Şem­si­ye Al­tı­na Gi­ren To­hum Fir­ma­la­rı
- Ege Böl­ge­si Pa­muk Alan­la­rın­da, Bu Yıl Bü­yük Tah­ri­bat Ya­pan Bir Za­rar­lı Gru­bu: Lygu­s’­lar
- Or­ga­nik Ta­rım­da Ye­ni Atı­lım
- Ku­rak­lık­tan Ka­za­nan­lar
- Se­ra Şart­la­rın­da Ye­tiş­ti­ri­len Do­ma­tes Kül­tür­le­rin­de Yaz Mev­si­min­de­ki Çi­çek Ka­yıp­la­rı ve Ne­den­le­ri
- Ta­ze Seb­ze ve Mey­ve­ler­de Ha­sat Son­ra­sı Pa­to­lo­jik So­run­lar ve Alın­ma­sı Ge­rek­li Ted­bir­ler
- El­ma De­po Ya­nık­lı­ğı­na Kar­şı Ye­ni De­po­la­ma Ku­ral­la­rı
- El­ma­cı­lı­ğın Mev­cut Gö­rü­nü­mü ve Ge­le­ce­ğe Bağ­lı Umut­lar
- Fi­dan Üre­ti­min­de Uyuş­maz­lık So­run­la­rı
- Na­ren­ci­ye Bah­çe­le­rin­de Bu Ay Ya­pı­la­cak İş­ler
- An­zer Ba­lı Spe­kü­las­yo­nu
- Bu­za­ğı Bü­yü­me Sis­tem­le­ri

KA­SIM 2001

- Mı­sır­da Bo­dur­laş­ma Has­ta­lı­ğı: Spi­rop­las­ma kun­kel­li
- AB­D’­nin Ye­ni Gı­da ve Ta­rım Po­li­ti­ka­sı Açık­lan­dı: He­def: Da­ha Çok Üre­tim, Da­ha Çok İh­ra­cat
- Çin-İs­ra­il Da­ya­nış­ma­sı
- Ta­rım­da Doğ­ru­dan Des­tek ve De­ği­şik Ürün Po­li­ti­ka­la­rı
- Prof. Dr. Fah­ret­tin Ma­cit ile Ül­ke­miz Seb­ze To­hum­cu­lu­ğu­nun Dü­nü­nü, Bu­gü­nü­nü ve Ge­le­ce­ği­ni Ko­nuş­tuk
- Ta­rım­sal Üre­ti­min Yü­kü, An­cak Tek­no­lo­jik Ge­liş­me­ler­le Azal­tı­la­bi­lir
- Bi­yo­tek­no­lo­ji­nin Ger­çek­le­ri ve So­run­la­rı
- Güb­re­li Su­la­ma (= Fer­ti­gas­yon) Tek­ni­ği İle Bit­ki Ye­tiş­tir­me­de Kul­la­nı­la­cak Güb­re Mik­ta­rı­nı Be­lir­le­me, Tuz­lu­luk Prob­lem­le­ri
- Ta­rım­da Per­lit Kul­la­nı­mı
- Se­ra Kül­tür­le­ri­nin 12 Ay­lık Za­rar­lı Grubu: Yap­rak Ga­le­ri Si­nek­le­ri (Li­ri­omy­za spp.)
- Ba­zı Seb­ze ve Mey­ve Kül­tür­le­rin­de Raf Ömür­le­ri­ni Uzat­mak İçin Alı­nan Ted­bir­ler ve Bu Ted­bir­le­re Tep­ki­ler
- Ül­ke­miz­de Ta­nı­tı­mı Ya­pıl­mak­ta Olan Ye­ni Bir Eg­zo­tik Mey­ve: MAN­GO
- Ta­rım Ba­ka­nı­na Açık Mek­tup

ARA­LIK 2001

- AB, ge­ne­tik ürün­le­rin kul­la­nı­mı­na ye­ni
bir eti­ket ku­ra­lı ge­ti­ri­yor
- APC­PA­’nın bi­yo­tek­no­lo­ji ko­nu­sun­da­ki gö­rüş­le­ri
- Por­ta­kal ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de geç­ci na­vel çe­şit­ler
- Ja­pon­ya­’nın to­hum ve fi­de pa­za­rı
- Ka­vun ha­sa­dın­da ro­bot sis­tem­ler
- Çi­n’­in WTO üye­li­ği ke­sin­leş­ti
- Isıt­ma ile il­gi­li ye­ni ke­şif­ler ve sis­tem­ler
- Çev­re so­run­la­rı yö­nün­den dün­ya­ya ve ül­ke­mi­ze ge­nel bir ba­kış
- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin en bü­yük pro­je­si, GA­P’­ın Ne­re­sin­de­yiz?
- Ha­ri­ka bit­ki: JO­JO­BA
- Türk fi­de en­düs­tri­si­ne ge­nel ba­kış
- Pa­ta­tes to­hum­luk üre­ti­min­de vi­rüs ve ne­ma­tod so­run­la­rı
- Pa­muk za­rar­lı­la­rı­na kar­şı ye­ni ilaç­la­ma kav­ram­la­rı
- Pes­ti­sit­ler­de gra­nül for­mü­las­yon­la­rı avan­taj­la­rı
- Glypho­sa­te içe­rik­li her­bi­sit­ler üze­rin­de kı­sa bir ana­liz
- Buğ­da­yın iki do­ğal düş­ma­nı bir­lik­te ça­lı­şı­yor
- Yem­ler­de Pro­bi­yo­tik­le­rin kul­la­nı­mı
- Yap­rak güb­re­le­ri hak­kın­da
- Bi­ze iş bi­lir adem­ler ge­rek