Sepete Ekle
Fiyat : 100,00 TL

İçindekileri

OCAK 2002
- Ül­ke­miz­de Önem­li Bir İn­cir Za­rar­lı­sı: İn­cir Tro­pi­kal Te­ke Bö­ce­ği
- Se­ra Şart­la­rın­da Kış Ted­bir­le­ri
- Bi­ber Kül­tür­le­rin­de Yay­gın Vi­ru­tik Has­ta­lık­lar
- Güb­re­le­me­de Kom­bi­nas­yon Ger­çe­ği
- Bö­cek­ler Dün­ya­sı ve Bi­yo­kim­ya­sı
- Ça­yın Ta­nı­mı ve Öy­kü­sü
- Pe­let Yem Bo­yu­tu­nun, Yem Tü­ke­ti­mi ve Yem­den Ya­rar­lan­ma Üze­ri­ne Et­ki­si

ŞU­BAT 2002
- Tor­fa Al­ter­na­tif Ye­ni Kay­nak­lar
- Or­ga­nik Ta­rım Mey­ve Üre­ti­min­de Bö­lün­me­ler
- Ül­ke­miz El­ma­cı­lı­ğın­da Ye­ni Bir Ya­pı­lan­ma­ya İh­ti­yaç Var
- Ba­şa­rı­lı Bir Mey­ve Üre­ti­mi İçin İlk Se­çim Uy­gun Anaç­lar Ol­ma­lı­dır
- Güb­re­li Su­la­ma (= Fer­ti­gas­yon) Yön­te­mi İle Ye­tiş­ti­ri­len Bit­ki­ler­de Su­la­ma Su­yun­da ve Top­rak­ta pH Prob­lem­le­ri ve Asit Kul­la­nı­mı
- Tric­ho­der­ma har­zi­anu­m’­un bi­yo­kon­trol me­ka­niz­ma­sı
- Hu­mik Mad­de­le­rin Bit­ki Be­sin Mad­de Kap­sam­la­rı Üze­ri­ne Et­ki­le­ri
- Süt Sı­ğır­la­rın­da Kız­gın­lık Sap­ta­ma Yön­tem­le­ri ve Bun­la­rın Kul­la­nım Ola­nak­la­rı

MART 2002
- Klo­nal Ki­raz Anaç­la­rı ve Özel­lik­le­ri
- Bi­be­rin Su İs­te­ği ve Bi­ber­de Su­la­ma
- Pa­muk­lu Be­yaz Si­nek (Ale­urot­hri­xus floc­co­cus Mask.)
- Önem­li Tü­tün Has­ta­lık­la­rı
- Ba­zı Za­rar­lı­la­rın Kon­tro­lun­da Bi­yo­lo­jik İm­kan­lar
- Top­ra­ğın Fi­zik­sel ve Kim­ya­sal Fak­tör­le­ri­nin Ne­ma­tod­lar Üze­ri­ne Et­ki­le­ri
- Ni­çin, Ba­zı İnek­ler Da­ha Çok Süt Ve­rir­ken Di­ğer­le­ri Yağ­la­nır?

Nİ­SAN 2002
- Mo­dern Su­la­ma Tek­nik­le­ri ve Amaç­la­rı
- Eg­zo­tik Bir Kül­tür: Pe­pi­no
- Çe­şit­li Na­ren­ci­ye Kül­tür­le­rin­de Mor­fo­lo­jik Ola­nak­la­rı
- Gı­da Sa­na­yi Arıt­ma Ça­mu­ru­nun Ta­rım­da Kul­la­nım Ola­nak­la­rı
- Süt İnek­le­rin­de Sağ­lık ve Yem­le­me­nin Ba­sit Kon­trol­ler­le De­ne­ti­mi Ola­sı­dır
MA­YIS 2002
- Hor­mon Ma­sum­dur. Asıl Teh­li­ke Ha­ta­lı İlaç Kul­la­nı­mı
- Hor­mon Ne­dir, Ne De­ğil­dir?
- Pes­ti­sit­le­rin Tok­si­ko­lo­jik So­run­la­rı
- Plas­tik Malç Renk­le­ri­nin Ve­ri­me Et­ki­le­ri
- Fer­ti­gas­yo­na Uy­gun Güb­re­ler
- Ta­rım­sal Top­rak­la­ra Sağ­la­na­bi­le­cek Gı­da Kay­nak­la­rı
- Hü­mik Asit­le­rin Ta­rım­da Kul­la­nı­mı (I)
- Fın­dık­ta Af­la­tok­sin ve Ka­li­te Stan­dart­la­rı
- Tür­ki­ye­’de Ku­ru Fa­sül­ye Üre­ti­mi ve Dış Ti­ca­re­tin­de­ki Ge­liş­me­ler
- Tü­tün Bit­ki­sin­de Gı­da Nok­san­lık­la­rı
- Doğ­ru Sa­ğım Na­sıl Ya­pı­lır?

HA­Zİ­RAN 2002
- Se­ra­cı­lık Ra­po­ru
- So­la­ri­zas­yon Tek­ni­ği ile İl­gi­li Ye­ni Gö­rüş­ler
- Top­rak-Su ve Bit­ki-Güb­re İliş­ki­le­ri
- Öne­mi Git­tik­çe Ar­tın Bir Za­rar­lı: El­ma Si­ne­ği
- Tür­ki­ye İçin Ye­ni Bir Ce­viz Tü­rü: Pi­kan
- Geç­mi­şi Çağ­lar Ön­ce­si­ne Da­ya­nan Bir Bit­ki: Zey­tin
- Hü­mik Asit­le­rin Ta­rım­da Kul­la­nı­mı (II)
- Ke­çi Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri İçin Ye­ni Bir Al­ter­na­tif: Bor­no­va Ke­çi­si

TEM­MUZ 2002
- Tür­ki­ye Se­ra­cı­lık Ra­po­ru (2)
- Fi­de Üre­ti­min­de Risk­ler
- Kuş­kon­maz
- Fer­ti­gas­yo­nun Te­mel Ku­ral­la­rı
- Zey­tin Ağa­cı­nın Bo­ta­nik Özel­lik­le­ri ve Ül­ke­miz Açı­sın­dan Ya­rar­la­rı
- Zey­tin Si­ne­ği Ta­nı­mı ve Mü­ca­de­le­si
- Hü­mik Asit­le­rin Ta­rım­da Kul­la­nı­mı (3)
- An­ta­go­nis­tik İliş­ki­le­rin Ön­len­me­si Üze­ri­ne Hu­mik Asit Uy­gu­la­ma­la­rı­nın Et­ki­le­ri
- Gı­da Gü­ven­li­ği ve Halk Sağ­lı­ğı
- Yem­ler­de Mik­ro­bi­yo­lo­jik Ya­pı

AĞUS­TOS 2002

- Tür­ki­ye Se­ra­cı­lık Ra­po­ru (3)
- Su­la­ma Tek­no­lo­ji­le­ri
- Mo­dern Su­la­ma Sis­tem­le­ri
- Hü­mik Asit­le­rin Ta­rım­da Kul­la­nı­mı (IV)
- Zey­tin Ağa­cı­nın Fiz­yo­lo­jik Ka­rak­ter­le­ri
- Uçu­cu Bir Yağ Bit­ki­si: La­van­ta
- Süt Sı­ğır­la­rın­da Sı­cak­lık Stre­si Na­sıl Azal­tı­lır?
EY­LÜL 2002
- Yap­rak Sa­pı Öz­su­yu İle Ya­pı­la­bi­le­cek Ba­sit Tesk­ler
- Se­ra­lar­da Hor­mo­nu Ne Za­man Kul­la­na­lım?
- Ta­ze Mey­ve ve Seb­ze­ler­de Ha­sat Son­ra­sı So­run­la­rı
- Me­me ve Ka­lib­ras­yon Ger­çe­ği
- Hü­mik Asit­le­rin Ta­rım­da Kul­la­nı­mı (V)
- Trans­ge­nik Ürün­ler
- Ye­ni Plan­tas­yon­la­rın Ku­rul­ma­sın­da Ge­nel Kri­ter­ler
- Top­rak İş­le­me­li ve İş­le­me­siz Ko­şul­lar­da Kul­la­nı­lan Ekim Ma­ki­na­la­rı­nın Ürün Çı­kı­şı ve Ve­rim Üze­rin­de­ki Et­ki­si
- Ko­yun­cu­luk­ta Yem­le­me Esas­la­rı

EKİM 2002
- Ku­ru Fa­sul­ye Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Ye­ni Güb­re­le­me Kav­ra­ma
- So­ya Unu ve Sü­tü
- Hü­mik Asit­le­rin Ta­rım­da Kul­la­nı­mı (VI)
- Or­ga­nik Güb­re Kay­nak­la­rı
- Yu­mu­şak Çe­kir­dek­li Mey­ve­ler­de De­po­la­ma So­run­la­rı
- Stan­dart Zey­tin Çe­şit­le­ri­miz ve Özel­lik­le­ri
- Ye­ni Plan­tas­yon­lar­da Çi­çek­len­me Sey­ri ve Mey­ve­len­me­yi Et­ki­le­yen Fak­tör­ler
- Ti­ca­ri Trans­ge­nik Ürün­le­re Glo­bal bir Ba­kış
- Yem­le­rin En Do­ğa­lı: Süt

KA­SIM 2002
- De­po­la­ma Son­ra­sı, Pa­to­lo­jik Et­men­le­re Ha­mur Ma­ya­sın­dan Do­ğal Fun­gi­sit
- Tür­ki­ye İçin Ye­ni Bir Bit­ki: KE­NAF
- Yu­mur­ta Sa­rı­sı ve So­ya Ka­rı­şı­mın­dan Olu­şan Bir Do­ğal Bi­le­şim: LPE
- Be­lir­li Amaç­la­ra Uy­gun Me­me Renk­le­ri
- Fun­gi­sit Uy­gu­la­ma­la­rı­nın Ba­şa­rı­sı­nı Kı­sıt­la­yan Fak­tör­ler
- Zey­tin Ağaç­la­rın­da Bu­da­ma ve Öne­mi
- Ye­ni Do­ma­tes Çe­şit­le­rin­de RIN Ge­ni
- Kış ve Yaz Do­ma­tes­le­rin­de­ki, Lez­zet ve Aro­ma Far­kı­nın Ne­den­le­ri
- En Es­ki Kül­tür Bit­ki­le­rin­den: Pa­ta­tes
- Bal Arı­la­rı­nın Toz­laş­ma­da­ki Öne­mi

ARA­LIK 2002
- Kül­tür Bit­ki­le­rin­de Su Den­ge­si­ni Ta­yin Eden Fak­tör­ler ve Yap­rak Sa­pı Ke­sit­le­rin­den Su Stre­si­nin Sap­tan­ma­sı
- Yap­rak Güb­re­le­ri­nin Bit­ki­ye Gi­riş Hız­la­rı­nı Et­ki­le­yen Fak­tör­ler
- Çel­tik­te Be­sin Mad­de­si Ek­sik­li­ği
- Bit­ki­nin Ge­liş­me Ev­re­le­ri ve Di­kim Ön­ce­si Ted­bir­ler
- Bo­dur ve Ya­rı-Bo­dur Ki­raz, Bo­dur El­ma ve İh­ra­ca­ta Yö­ne­lik Mey­ve Tür­le­ri­nin Fi­dan­la­rı­na İliş­kin Üre­ti­ci­ler­den Ge­len; "So­ru­lar ve Ce­vap­la­rı"
- Zey­tin Ağaç­la­rı­nın Su İs­te­ği ve Su­la­ma
- Mar­ji­nal Alan­la­rın De­ğer­len­di­ril­me­sin­de ve Eroz­yon Kon­tro­lün­de: KA­PA­Rİ BİT­Kİ­Sİ
- Ko­yun ve Ke­çi Güb­re­si Na­sıl De­ğer­len­di­ri­le­bi­lir?