Sepete Ekle
Fiyat : 50,00 TL

İçindekileri

OCAK-ŞU­BAT 2005
- Yer­li gen kay­nak­la­rı­mız ve köy­de hayvan­cı­lık üze­ri­ne
- Süt inek­le­ri­nin bes­len­me­sin­de mi­neral mad­de­le­rin ve­ri­me uy­gun kul­la­nı­mı
- Si­lo ye­mi ya­pı­mı sı­ra­sı sık­lık­la ya­pı­lan ha­ta­lar
- Et­lik pi­liç ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de iç­me su­yu ka­li­te­si ve per­for­mans

MART-Nİ­SAN 2005

- Süt ve et sı­ğır­la­rın­da su­ni to­hum­la­mada kız­gın­lık teş­his ay­gıt­la­rı
- Siz ol­say­dığ­nız "A" bo­ğa­sı­nı mı yok­sa "B" bo­ğa­sı­nı mı kul­la­nır­dı­nız?
- Süt sı­ğır­la­rın­da su tü­ke­ti­mi
- Yem en­düs­tri­sin­de oli­go­sak­ka­rit­le­rin kat­kı Mad­de­si ola­rak kul­la­nı­mı
- İk­lim ko­şul­la­rı­nın yem kay­nak­la­rı ve ni­te­li­ği
- Ko­yun ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ne baş­lar­ken koyunla­rın be­den kon­dis­yon pu­an­la­ma­sı
- Et­lik pi­liç ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de yem­den yarar­lan­ma
MA­YIS-HA­Zİ­RAN 2005
- Şap has­ta­lı­ğı ve ko­run­ma yön­tem­le­ri
- Bu­za­ğı­lar­da boy­nuz kö­relt­me na­sıl yapı­lır?
- Si­lo yem­le­rin­de ni­te­li­ğin sap­tan­ma­sı
- Bit­ki­sel ve hay­van­sal gı­da üre­ti­mi yan ürün­le­ri­nin yem ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­le­ri üze­ri­ne son gö­rüş­me­ler
- Yük­sek sı­cak­lar­da süt sı­ğır­la­rı­nın beslen­me­si
- Sı­ğır şir­de­ni­nin kül­tür ba­lık­la­rı için yem ola­rak kul­la­nıl­ma­sı
- Ul­tra­son ye­tiş­ti­ri­ci­le­re ide­al sı­ğı­rı bulma­sı­na yar­dım edi­yor

TEM­MUZ-AĞUS­TOS 2005
- Ye­ni do­ğan bu­za­ğı­lar üç fark­lı yöntem­le is­hal­den ko­ru­na­bi­lir
- Si­laj fer­man­tas­yo­nu­nun dö­nem­le­ri ve si­laj kat­kı mad­de­le­ri
- Süt sı­ğır­la­rın­da vü­cut kon­düs­yo­nu göz­le­mi ile ba­şa­rı­lı ye­tiş­ti­ri­ci­lik
- Yem be­zel­ye­si
- Ye­min ta­dı­na et­ki eden et­ken­ler
- Ku­luç­ka­cı­lık
- An­ka­ra tav­şa­nı
EY­LÜL-EKİM 2005
- Süt sı­ğır­cı­lı­ğın­da sa­ğım tek­nik­le­ri
- Ek ay­dın­lat­ma süt ve­ri­mi­ni ar­tı­rı­yor
- Sa­tış amaç­lı ye­tiş­ti­ri­len be­si da­na­la­rı
- Yem bit­ki­le­ri­nin kra­li­çe­si Yon­ca
- Ka­nat­lı hay­van bes­le­me­de yay­gın olarak kul­la­nıl­ma­yan bir yem, İpek­bö­ce­ği kri­aza­lit unu
- Pe­let yem bo­yu­tu­nun yem tü­ke­ti­mi ve yem­den ya­rar­lan­ma üze­ri­ne et­ki­si

KA­SIM-ARA­LIK 2005

- Süt sı­ğır­la­rın­da sü­tün bi­le­şi­mi­ni et­ki­leyen se­bep­ler ve bun­la­rın kon­tro­lü
- Kay­bo­lan de­ğer­ler: Sa­kız ko­yu­nu
- Yük­sek ve­rim­li süt ke­çi­le­ri­nin bes­lenme­si
- Mez­ba­ha­la­rı­mı­zın önem­li bir so­ru­nu ko­yu renk­li sı­ğır kar­kas­la­rı
- Bıl­dır­cın ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği
- Kar­ma yem­le­re et ve et-ke­mik unu karış­tır­ma so­ru­nu