Sepete Ekle
Fiyat : 50,00 TL

İçindekileri

OCAK-ŞU­BAT 2008
- So­ru­lu-Ya­nıt­lı Yem­ler ve Hay­van Besleme Soh­bet­le­ri-5
- Tür­ki­ye­’de ka­ba yem so­ru­nu ve çözüm yol­la­rı
- Süt ke­çi­ci­li­ğin­de mev­cut üre­tim sis­temi ve süt üre­ti­mi­ni tüm yı­la yay­ma ola­nak­la­rı üze­ri­ne bir tar­tış­ma
- Ana­do­lu me­ri­no­su er­kek ku­zu­lar­da be­si sü­re­sin­ce vü­cut öl­çü­le­ri ile be­si per­for­man­sı­na iliş­kin ba­zı özel­lik­le­rin tek­rar­lan­ma de­re­ce­le­ri
- Mum gü­ve­si (Ga­le­ri­a Mel­lo­nel­la L.) za­ra­rı ve kon­trol yön­tem­le­ri
- Fark­lı ye­tiş­tir­me me­tot­la­rı­nın pe­kin ördek­le­rin­de be­si per­for­man­sı, ke­sim ve kar­kas özel­lik­le­ri üze­ri­ne et­ki­si
- Kü­çük ve or­ta öl­çek­li kü­mes hay­va­nı ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin Dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de­ki uy­gu­la­ma­la­rı

MART-Nİ­SAN 2008
- Ye­ni do­ğan bu­za­ğı­lar için, do­ğum, ba­kım, bü­yüt­me ve sağ­lık ko­ru­ma­da öne­ri­ler
- Ağız sü­tü ve bu­za­ğı sağ­lı­ğı
- Sağ­lık­lı bu­za­ğı­lar iş­let­me­nin gü­ven­cesi­dir
- So­ru­lu-Ya­nıt­lı Yem­ler ve Hay­van Besle­me Soh­bet­le­ri-Genç sı­ğır­la­rın bes­len­me­si
- Ye­ni do­ğan ru­mi­nant­la­rın bes­len­me­si
- Bu­za­ğı is­hal­le­ri­ne kli­nik yak­la­şım teda­vi il­ke­le­ri ve ko­ru­ma
- Ku­zu ve oğ­lak bü­yüt­me sis­tem­le­ri­nin et ka­li­te­si üze­ri­ne et­ki­le­ri
- Ye­ni do­ğan ku­zu ve oğ­lak­lar­da ba­kım ve yö­ne­tim
- Ye­ni do­ğan oğ­lak­lar için öne­ri­ler
- Ka­nat­lı­lar­da ku­luç­ka ve çı­kış son­ra­sı kri­tik ilk iki haf­ta
- Bal arı­la­rın­da ilk­ba­har ba­kı­mı ve ana nek­tar akı­mı­na ha­zır­lık
MA­YIS-HA­Zİ­RAN 2008
- So­ru­lu-ya­nıt­lı yem­ler ve hay­van besle­ me soh­bet­le­ri (7)
- Tür­ki­ye süt sı­ğır­cı­lı­ğı üze­ri­ne bir çözüm­le­me
- Ko­yun­lar­da üre­me per­for­man­sı­na ilişkin ba­zı fiz­yo­lo­jik de­ğer­le­rin çift­leş­me dav­ra­nı­şı ve döl ve­ri­mi üze­ri­ne et­ki­le­ri
- Ba­zı yer­li ke­çi ge­no­tip­le­ri­mi­ze yö­ne­lik kı­sa bir de­ğer­len­dir­me
- Hay­van­cı­lık­ta kar­ma yem kul­la­nı­mı ve so­run­la­rı
- An­tal­ya yö­re­si yaz ko­şul­la­rın­da ye­tişti­ri­len ho­mo­zi­got çıp­lak bo­yun­lu (Na­Na) et­lik pi­liç­le­rin ba­zı ve­rim özel­lik­le­ri­nin be­lir­len­me­si
- Er­zu­rum arı­cı­lı­ğı­nın ya­pı­sal ana­li­zi: Ana arı ye­tiş­tir­me ve kul­la­nı­mı ile ilk­ba­har ba­kı­mı
- İç su ba­lık­la­rı ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de döl alımı ve ku­luç­ka ba­kı­mı
- İtal­yan man­da se­me­ni kul­la­nı­la­rak Ana­do­lu man­da­la­rı­nın ve­rim ve üre­me et­kin­li­ği­nin ıs­la­hı

TEM­MUZ-AĞUS­TOS 2008
- Kü­re­sel ısın­ma­nın çö­zü­mü, Gü­neş
- Sa­kız ko­yu­nu ko­run­ma­sı ge­re­ken en önem­li gen kay­na­ğı­dır.
- Kü­re­sel ik­lim de­ği­şik­li­ği ve hay­van­cı­lık sek­tö­rü
- Ke­çi-Or­man iliş­ki­le­ri ve Ke­çi­nin Ekosis­tem­de­ki ye­ri
- Kıl ke­çi­si, gü­nah ke­çi­si mi?
- Çev­re­sel so­run­la­rın bal arı­la­rı üze­ri­ne et­ki­le­ri
- Sı­ğır ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de su ge­rek­si­ni­mi ve iç­me su­yu ka­li­te­si
- Or­ga­nik çift­lik hay­van­la­rı ye­tiş­ti­ri­ci­liği­nin esas­la­rı
- İz­mir ilin­de ye­tiş­ti­ri­len si­yah ala­ca inek­le­rin sı­cak ko­şul­lar­da­ki fiz­yo­lo­jik ya­nıt­la­rı
- Su kir­li­li­ği­nin ba­lık­lar­da bü­yü­me üzeri­ne et­ki­le­ri

EY­LÜL-EKİM 2008
- Güb­re yö­ne­ti­mi bir alt­ya­pı prob­le­mi­dir
- Ka­li­te­li hay­van­sal ürün el­de edil­me­-sinin te­mel ko­şul­la­rı
- Süt ke­çi­ci­li­ğin­de ma­ki­ney­le sa­ğım şart
- Ko­yun ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de ye­ni do­ğan kuzu­la­rın ha­yat­ta kal­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ön­lem­ler
- Ül­ke­miz­de or­ga­nik yem bit­ki­le­ri üre­timi­nin mev­cut du­ru­mu
- Af­yon­ka­ra­hi­sar Böl­ge­si şe­ker pan­ca­rı ve po­sa­sın­da nit­rat ve nit­rit dü­zey­le­ri­nin be­lir­len­me­si
- Tür­ki­ye arı­cı­lı­ğı­nın gün­cel du­rum ana­li­zi
- Su ya­ban­cı­ot­la­rı ile bi­yo­lo­jik mü­ca­dele­de ot sa­zan­la­rı (Cte­nop­hary­ngo­don idel­la)’nın kul­la­nıl­ma­sı

KA­SIM-ARA­LIK 2008

- Süt üre azo­tu
- Süt sı­ğır­cı­lı­ğın­da ar­zu edi­len üre­me per­for­man­sı­nı ya­ka­la­mak için “süt üre azo­tu” öl­çüm­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır
- Tür­ki­ye ta­rı­mı­nı çö­kert­me­nin bir ara­cı ola­rak Ti­ge­m’­in özel­leş­ti­ril­me­si
- 2015’e doğ­ru na­sıl bir hay­van­cı­lık
- Ko­lo­ni­ler kı­şa gi­rer­ken arı­cı­la­rı­mı­zın dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken hu­sus­lar
- Arı­cı­lık­ta ka­yıt tut­ma ve de­ğer­len­dir­me
- Or­ga­nik hay­van­cı­lık­ta aro­ma­tik bit­kile­rin kul­la­nı­mı
- Su ürün­le­ri iş­le­me sek­tö­rü­nün du­ru­mu
- Ja­pon Bıl­dır­cın­la­rın­da (Co­tur­nix co­turnix ja­po­ni­ca) Ras­yo­na Çin­ko ve Fi­taz İla­ve­si­nin Per­for­mans ve Ba­zı Do­ku­lar­da­ki Mi­ne­ral Kon­san­tras­yo­nu­na Et­ki­si
- Fos­for kay­nak­la­rı ve yu­mur­ta ta­vuk­ları­nın fos­for ih­ti­ya­cı