Keçi Yetiştirme ve Besleme

Sepete Ekle
Fiyat : 12,50 TL
Yazar : Prof. Dr. Turgay Taşkın
Doç. Dr. Mürsel Özdoğan
Dr. Sibel Soycan Önenç
ISPN : 978-975-8377-76-3
Boyut : 15.5x21.5
Sayfa : 160
Kağıt : 1. Hamur
Baskı : Renkli / Temmuz 2010
Kod No : 294

İçindekileri

1. BÖ­LÜM
1.1. Gi­riş
1.2. Ke­çi Sü­tü
1.2.1. Ke­çi Sü­tü­nün Bi­le­şi­mi
1.2.2. Ke­çi Sü­tü­nün Bes­le­me­de­ki Öne­mi
1.2.3. Ke­çi Sü­tü­nün Avan­taj­la­rı
1.3. Ke­çi Eti
1.3.1. Ke­çi Eti­nin Be­sin Mad­de De­ğe­ri
1.4. Süt Ke­çi­le­ri­nin Ye­tiş­ti­ril­me­si
1.4.1. Süt Ke­çi­si Ye­tiş­tir­me­ye Başlarken
1.4.2. Ke­çi­ler­de Yaşın Belirlenmesi
1.4.3. Ke­çi­le­rin Nu­ma­ra­lan­ma­sı
1.4.4. Ke­çi­ler­de Da­mız­lık Se­çi­mi
1.4.5. Te­ke Ka­tı­mı
1.4.6. Ge­be­lik Dö­ne­mi
1.4.7. Do­ğum
1.4.8. Oğ­lak Bü­yüt­me
1.4.8.1. Do­ğal (Ana­lı) Bü­yüt­me
1.4.8.2. Ya­pay (Ana­sız) Bü­yüt­me
1.4.9. Lak­tas­yon  Dö­ne­mi, Sa­ğım ve
          Ku­ru­ya Çı­kar­ma
1.4.9.1. Sa­ğım ve Ku­ru­ya Çı­kar­ma
1.4.9.2. Süt Ve­rim Kon­tro­lü ve Öne­mi
1.4.10. Di­ğer Ye­tiş­tir­me İş­le­ri
1.4.10.1. Vü­cut Ba­kı­mı (Tı­mar)
1.4.10.2. Ayak ve Tır­nak Ba­kı­mı
1.4.10.3. Boy­nuz Köreltme
1.4.10.4. Faz­la Me­me Baş­la­rı­nın Kesil­me­si
1.4.10.5. Ene­me (Kas­tras­yon)
1.4.10.6. Ka­yıt Tut­ma
1.5. Ba­rın­dır­ma
1.5.1. Süt Ke­çi­le­ri­nin Çev­re İs­tek­le­ri
1.5.2. Ağıl Ye­ri­nin Se­çi­mi
1.5.3. Ağıl Plan­lan­ma­sı­na İliş­kin
          Tek­nik Öl­çüt­ler
1.5.4. Ağıl Plan­lan­ma Aşa­ma­sın­da
         Dik­kat Edi­le­cek Noktalar
1.5.5. Ağıl Ti­pi­nin ve Ya­pı Mal­ze­me­si­nin
          Se­çi­mi
1.5.6. Ağı­lın Ya­lı­tı­mı
1.5.7. Gü­neş Işı­ğı ve Ha­va­lan­dır­ma
1.5.8. Göl­ge­lik­ler ve Rüz­gar Per­de­le­ri
1.5.9. Ağıl­la­rın Sı­nıf­lan­dı­rıl­ma­sı
1.5.9.1. Açık Ağıl­lar
1.5.9.2. Ka­pa­lı Ağıl­lar
1.5.10. Yem­lik­ler
1.5.10.1. Ka­ba Yem Yem­lik­le­ri
1.5.10.2. Yo­ğun Yem Yem­lik­le­ri
1.5.10.3. Kom­bi­ne Yem­lik­ler
1.5.10.4. Si­laj Yem­lik­le­ri
1.5.10.5. Mi­ne­ral Yem Yem­lik­leri
1.5.11. Su­luk­lar
1.6. Ağıl İçi Böl­me­ler, Pa­ra­van­lar ve Çitler
1.6.1. Do­ğum Böl­me­si
1.6.2. Oğ­lak Bü­yüt­me Böl­me­si
1.6.3. Di­şi Hay­van Böl­me­si
1.6.4. Te­ke Böl­me­si
1.6.5. Has­ta Hay­van
          (Te­da­vi/Tec­rit) Böl­me­si
1.7. Di­ğer Ağıl Bi­rim­le­ri
1.7.1. Sa­ğım Ye­ri
1.7.2. Kır­kım Ye­ri
1.7.3. Ot ve Yem De­po­su
1.7.4. Mu­aye­ne Ye­ri
1.7.5. Ban­yo­luk
1.7.6. Araç Ban­yo­luk­la­rı
1.7.7. Güb­re­lik ve İm­ha Çu­ku­ru
1.7.8. İm­ha Çu­ku­ru
1.7.9. Ba­kı­cı Oda­sı
1.7.10. İda­ri Bi­na ve Ma­ki­ne Par­kı
1.7.11. Yük­le­me Ram­pa­sı
1.8. Sağ­lık Ko­ru­ma
1.8.1. Te­miz­lik ve De­zen­fek­si­yon
1.8.2. Ka­ran­ti­na
1.8.3. Ko­ru­yu­cu Aşı­lar
1.8.4. Ayır­ma (Tec­rit)

1.8.5. İç ve Dış Pa­ra­zit­ler­le Sa­va­şım
1.8.6. Ke­çi Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Ayak
          So­run­la­rı ve Öne­mi
1.8.6.1. Ayak So­run­la­rı­nın Ne­den­le­ri
1.8.6.2. Ke­çi­ler­de Ayak
             Çü­rük­lü­ğü­nün De­ne­ti­mi
1.8.6.3. Tır­nak Ba­kı­mı
1.8.6.4. Ayak Ban­yo­la­rı
1.8.6.4.1. Ayak Ban­yo­su­nun Yap­tı­rıl­ma­sı
1.9. Süt Ke­çi­le­rin­de Vü­cut For­mu
       De­ğer­len­dir­me­si
1.9.1. Dış Ya­pı ve Ve­rim Ara­sın­da­ki
          iliş­ki­ler
1.9.2. Süt Hay­van­la­rı­nın Vü­cut
          De­ğer­len­dir­me­si
1.9.3. Pra­tik­te Vü­cut Kon­dis­yon
          Sko­ru­nun Kul­la­nıl­ma­sı
1.10. Keçi Irkları
1.10.1. Kıl (Kara) Keçi
1.10.2. Tiftik (Ankara) Keçisi
1.10.3. Kilis Keçisi
1.10.4. Saanen Keçisi
1.10.5. Alpin Keçisi
1.10.6. Beyaz Alman Keçisi
1.10.7. Türk Saaneni
1.10.8. Malta (Maltız) Keçisi
1.10.9. Nubya Keçisi
1.10.10. Şam (Damascus) Keçisi

2. BÖ­LÜM
2.1. Bes­le­me­ye Ba­kış
2.2. Be­sin Mad­de Ge­rek­si­nim­le­ri
2.2.1. Ku­ru Mad­de Ge­rek­si­ni­mi
2.2.2. Su Ge­rek­si­ni­mi
2.2.3. Ener­ji Ge­rek­si­ni­mi
2.2.4. Pro­te­in Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5. Mi­ne­ral Mad­de Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.1. Kal­si­yum (Ca) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.2. Fos­for  (P) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.3. Sod­yum (Na) ve Klor (Cl)
            Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.4. Po­tas­yum (K) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.5. Mag­nez­yum (Mg) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.6. Kü­kürt (S) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.7. De­mir (Fe) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.8. Ba­kır (Cu) ve Mo­lib­den (Mo)
             Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.9. İyot (I) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.10. Çin­ko (Zn) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.11. Se­len­yum (Se) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.12. Man­ga­nez (Mn) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.13. Ko­balt (Co) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.6. Vi­ta­min Ge­rek­si­nim­le­ri
2.2.6.1. Vi­ta­min A Ge­rek­si­ni­mi
2.2.6.2. Vi­ta­min D Ge­rek­si­ni­mi
2.2.6.3. Vi­ta­min E Ge­rek­si­ni­mi
2.3. Ke­çi­le­rin Bes­len­me­sin­de
       Kul­la­nı­lan Yem­ler
2.3.1. Ağız Sü­tü (Ko­los­trum)
2.3.2. Me­ra, Ot­lak­lar ve Ağaç Sür­gün­le­ri
2.3.3. Ku­ru Ot ve Di­ğer Ka­ba Yem­ler
2.3.4. Si­laj, Kök ve Yum­ru Yem­ler
2.3.5. Yo­ğun Yem­ler
2.3.5.1. Ener­ji­ce Zen­gin Yo­ğun Yem­ler
2.3.5.2. Pro­te­in­ce Zen­gin Yem­ler
2.4. Yem Ka­rı­şı­mı Ha­zır­la­ma­da
       Önemli Nok­ta­lar
2.5. Hay­van Bes­le­me­de
       Pra­tik Uy­gu­la­ma­lar
2.5.1. Oğ­lak­la­rın Bes­len­me­si
2.5.2. İl­ki­ne Ge­be ve Ku­ru­da­ki
          Ke­çi­le­rin Bes­len­me­si
2.5.3. Sağ­mal (Lak­tas­yon­da­ki)
          Ke­çi­le­rin Bes­len­me­si
2.5.4. Te­ke­le­rin Bes­len­me­si
2.5.5. Oğ­lak Be­si­si
2.6. Bes­len­me Has­ta­lık­la­rı

3. EK­LER