• Silo Yemi

Silo Yemi

Kategori

Baskı : Siyah-Beyaz / Ocak 2010 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 264

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-73-2

Yazar : Prof. Dr. Asım Kılıç

30,00 ₺ 35,00 ₺

1. Giriş
2. Yem konservasyon olanakları
2.1. Kuru ot hazırlama
2.2. Yapay kurutma
2.3. Silo yemi hazırlama
2.4. Silo yeminin tarihçesi
3. Silo yemi yapımının temel asılları
3.1. Başlangıç yemindeki mikroorganizmalar
3.2. Fermentaston biyolojisi
3.2.1. Süt asiti bakterileri
3.2.1.1. Süt asiti bakterilerinin sistemetaiği
3.2.1.2. Süt asiti bakterilerinin fizyolojisi
3.2.2. Silo yemindeki zararlı mikroorganizmalar
3.2.2.1. Aerob Bacil’ler
3.2.2.2. Mikrococ’lar ve Sarcin’ler
3.2.2.3. Coli aerogen grubu bakteriler
3.2.2.4. Pigmente olmuş çubukçuk bakteriler
3.2.2.5. Anaerob spor oluşturabilenler
            (Clostridium’lar)
3.2.2.6. Mayalar
3.2.2.7. Küf mantarları
3.2.3. Silo yeminde mikroorganizma gelişimi
3.2.3.1. Epifitik bakteri içeriği
3.2.3.2. Fermentasyon sırasında
             bakteri sayısındaki gelişmeler
3.2.3.3. Fermentasyon seyri
3.2.3.4. Silo yemlerinde şekerin yıkımı
3.2.3.5. Kritik pH değeri
3.2.3.6. Hatalı (istenmeyen) fermentasyonlar
3.3. Gerçek süt asiti bakterileri
3.3.1. Şekeri yıkıma uğratırlar
3.3.2. Kendi madde değişimi olayları için
          protein kullanmazlar
3.3.3. Yem yığınında yüksek asit yoğunluğuna
          karşı hoşgörülüdürler
3.3.4. Oksijene gereksinim duymazlar
3.3.5. Gelişimleri için ortam sıcaklığı
3.3.6. Kurumadde içeriği yüksek yemlerde
          meydana gelen süt asiti fermentasyonu
3.3.7. Başlangıç yemindeki süt asiti bakterileri
3.4. Gerçek olmayan süt asiti bakterileri
3.4.1. Tereyağı asiti bakterileri
3.4.1.1. Yemde şeker ve süt asitini yıkıma uğratırlar
3.4.1.2. Proteinleri parçalayabilirler
3.4.1.3. 4.2’nin üzerindeki pH’da 
            daha iyi çalışabilirler
3.4.1.4. Havalı ortamda da çalışabilirler
3.4.1.5. Gelişimleri için ortam sıcaklığı
3.4.1.6. Su içeriği yüksek silo yemlerinde
             daha fazla bulunurlar
3.4.1.7. Başlangıç yemindeki tereyağı
             asiti bakterileri sayısı
3.4.2. Kokuşma bakterileri
3.4.3. Sirke asiti bakterileri
3.4.4. Mayalar
3.4.5. Küf mantarları
3.5. Fermentasyon olayları üzerine
       etki eden etmenler
3.5.1. Başlangıç yemi besin madde içeriği
3.5.1.1. Karbonhidratlar
3.5.1.2. Protein ve protein yıkım ürünleri
3.5.1.3. Mineral maddelerin alkalitesi
3.5.1.4. Fermente olabilen karbonhidratlar
3.5.1.5. Baffer (nötralizasyon) kapasitesi
3.5.1.6. Başlangıç yemi kurumadde içeriği
3.6. Başlangıç yeminin soldurulması
3.6.1. Yem ve besin maddeleri
          kayıpları azaltılabilir
3.6.2. Süt asiti: tereyağı asiti- oranı,
          sirke asiti lehine artar
3.6.3. Başlangıç yemi şeker içeriği artar
3.6.4. Proteinlerin yıkımı sınırlandırılabilir
3.6.5. Mineral madde kayıpları azaltılabilir
3.6.6. Silo yemi tüketimi artırılabilir
3.6.7. Başlangıç yemi kritik kurumadde
         içeriğine daha kısa sürede ulaşılabilir
3.7. Yemin soldurulmasının etkileri
3.7.1. Silo yemi niteliği üzerine etkisi
3.7.2. Silolama kayıpları üzerine etkisi
3.7.3. Silo yemi yem değeri üzerine etkisi
3.7.4. Yem tüketimi üzerine etkisi
3.7.5. Başlangıç yeminin parçalanması
3.7.6. Havanın uzaklaştırılması
3.7.7. Siloya havanın sonradan
          girişinin engellenmesi
3.8. Yemin silo edilebilme özelliğinin
       tahmininde gerekli ölçümler
3.8.1. Kirlenme (yabancı maddelerle bulaşma)
3.8.2. Hava
3.8.2.1. Hava geçirmesiz silo kaplarında
             tereyağı asiti oluşumu
3.8.2.2. Yem yığınına hava girişi küf oluşumu
             ve kokuşma bakterileri 
             çalışmasını kolaylaştırır
3.8.3. pH değeri
3.8.3.1. pH ile mikroorganizmalar arası ilişkiler
3.8.3.2. pH’nın ölçülmesi
3.8.4. Hava sıcaklığı
3.8.4.1. Soğuk fermentasyon (10-01°C)
3.8.4.2. Sıcak fermentasyon (30-45°C)
3.8.4.3. Kaynar fermentasyon (45-65°C)
3.8.5. Yem yığınında sıcaklığın ölçülmesi
3.8.6. Başlangıç yeminin parçalanması
3.9. Silo katkı maddeleri
3.9.1. Anorganik asitler
3.9.1.1. AIV- asitleri çözeltisi
3.9.1.2. AIV- tuzları
3.9.2. Organik asitler
3.9.2.1. Organik asit tuzları
3.9.2..2. Propiyonik asit
3.9.2.3. Karınca asiti
3.9.2.4. Karınca asiti tuzları
3.9.2.5. Benzoik asit
3.9.2.6. Hexamin (hexametilentetramin)
3.9.2.7. Mutfak tuzu
3.9.2.8. Karbondioksit
3.9.2.9. Nitrit (NO2) ve nitrat (NO3)
3.9.2.10. Kükürtlü asitler
3.9.2.11. N- içerikli bileşikler
3.9.2.12. Antibiyotikler
3.9.3. Katkı maddesi gibi kullanılabilen
          doğal yemler
3.9.3.1. Tahıl kırmaları ve unları
3.9.3.2. Melas
3.9.3.3. Posalar
3.9.3.4. Şeker
3.9.3.5. Şeker ve hayvan pancarı
3.9.3.6. Pancar talaşı
3.9.3.7. Peynir suyu
3.9.4. Süt asiti bakteri kültürleri (inokulantlar)
3.9.5. Başlangıç yeminde soldurma 
          etkisi olan katkı maddeleri
3.10. Yemin silo edilebilme özelliği
         üzerine etki eden etmenler
3.10.1. Yem çeşiti
3.10.2. Yem besin madde içeriği
3.10.2.1. Karbonhidratlar
3.10.2.2. Protein
3.10.2.3. Baffer (nötralizasyon) kapasitesi
3.10.3. Bitkinin silolanma olgunluğu
3.10.4. Gübreleme
3.10.5. Hava koşulları
3.10.6. Soldurma (pörsültme)
3.10.7. Katkı madde kullanımı
3.10.7.1. Karbonhidrat içeriği
               yüksek katkı maddeleri
3.10.7.2. Yem karbonhidratlarını 
               açığa çıkaran katkı maddeleri
3.11. Fermentasyon olaylarının zamana
         olan bağımlılığı
3.11.1. Krtitik pH değeri
3.11.1.1. Stabil silo yemleri
3.11.1.2. Stabil olmayan (dayanıksız, instabil)
               silo yemleri

3.11.2. Silolamada fermentasyon aşamaları

3.11.3. Yaz dönemi soğuk fermentasyon
3.11.4. Sonbahar dönemi soğuk fermentasyon
3.11.5. Sıcak fermentasyon
3.11.6. Su içeriği yüksek silo yemleri
3.11.7. Soldurulmuş silo yemleri
3.11.8. Başlangıç yemlerinde soldurmanın seyri
3.11.8.1. Sonbahar koşullarının soldurmaya
               olan etkisi
3.11.8.2. Soldurma aşırı düzey vardırılabilir mi?
3.11.8.3. Yağışlı günlerde soldurmada
               ciddi sorunlar yaşanır
3.11.8.4. Soldurma sırasında meydana gelen
               besin maddeleri kaybı
3.11.8.5. Soldurma sırasında uygulanan işlemler 
              fermentasyon kaybını azaltır
3.11.8.6. Solduma yapılmaksızın kurumadde içeriği
               yüksek silo yeminin elde edilmesi
               olası mıdır?
3.11.8.7. Kuru iklime sahip bölgeler
3.11.8.8. Yeşil yemin kimyasal maddelerle
               soldurulması (sikkasyon)
3.11.8.9. Soldurmanın silolamada
               başarı üzerine etkisi
3.11.8.10. Soldurulmuş materyalden
                yapılan silo yeminin 
                donma riski yoktur
3.11.8.11. Karışım Silo yemleri 
3.12. Silo kapları
3.12.1. Silo yemi gereksinimi
3.12.2. Silo kabı hacim gereksinimi
3.12.3. Silo yemi yoğunluğu
3.12.4. Silo kabı sayısı ve büyüklüğü
3.12.5. Silo kabı formu
3.12.5.1. Kule tipi silolar
3.12.5.2. Yüzeysel silolar
3.12.5.3. Kuyu tipi silolar
3.12.5.4. Plastik bez silolar
3.12.6. Silo kapları yapım materyali
3.12.7. Silonun kapatılması
3.12.7.1. Plastik foliyeler
3.12.7.2. Dalgıç kapaklar
3.12.8. Silo suyu çıkışı ve uzaklaştırılması
3.12.8.1. Silo suyu miktarı
3.12.8.2. Silo suyunun oluşum seyri
3.13. Silolama kayıpları
3.13.1. Silolamada kayıp nedenleri
3.13.1.1. Tarla kayıpları
3.13.1.2. Fermentasyon kayıpları
3.13.1.3. Silo suyu kayıpları
3.13.1.4. Boşaltım kayıpları
3.13.1.5. Yemleme kayıpları
3.13.2. Kayba uğrayan besin maddeleri
3.13.2.1. Kurumadde ve besin madde kayıpları
3.13.2.2. Ham kül kayıpları
3.13.2.3. Mineral madde kayıpları
3.13.2.4. Proteinlerin yıkımı
3.13.2.5. Ham yağ kayıpları
3.13.2.6. Ham selüloz kayıpları
3.13.2.7.  N- siz ön madde kayıpları
3.13.2.8. Vitamin kayıpları
3.13.2.9. Besin maddeleri sindirim
               derecesindeki kayıplar
3.13.2.10. Silolama ile yabanıl bitkiler,
                parazitler vb.leri arası ilişkiler
3.14. Silo yemi niteliğinin belirlenmesi
3.14.1. Duyu testlerine göre silo yeminin
            değerlendirilmesi
3.14.2. pH değerine göre niteliğin belirlenmesi
3.14.3. Silo asitlerine göre niteliğin belirlenmesi
3.14.4. NH3 içeriğine göre niteliğin belirlenmesi
3.14.5. Besin maddeleri içeriğine göre
            niteliğin belirlenmesi
3.15. Farklı yemlerin silolanması
3.15.1. Tahıl hasılları
3.15.1.1. Mısır
3.15.1.2. Darı
3.15.1.3. Çavdar
3.15.1.4. Arpa
3.15.1.5. Yulaf
3.15.1.6. Buğday
3.15.2. Kolza, hardal ve lahana 
3.15.2.1. Kolza 
3.15.2.2. Hardal   
3.15.2.3. Lahana   
3.15.3. Şekerpancarı yaprakları, 
            havuç yeşil kısımları vb. yemler   
3.15.3.1. Şekerpancarı yaprağı   
3.15.3.2. Hayvan pancarı yaprağı    
3.15.4. Diğer yeşil yemler    
3.15.4.1. Ayçiçeği    
3.15.4.2. Patates yeşil kısımları    
3.15.5. Kök ve yumru yemler    
3.15.5.1. Kök yemler    
3.15.5.2. Yumru yemler   
3.15.6. Çayır otu ve üçgül +
            çayır otu karışımları    
3.15.6.1. Çayır otu    
3.15.6.2. Üçgül + çayır karışımı    
3.15.6.3. Kırmızı üçgül    
3.15.6.4. Beyaz üçgül    
3.15.7. Yonca    
3.15.7.1. Yonca + çayır otu karışımı    
3.15.7.2. Yonca - üçgül - seradella    
3.15.8. Baklalı (kılıflı) bitkiler ve karışımları    
3.15.9. Baklagil + yulaf veya mısır karışımları    
3.15.9.1. Fiğ + çavdar ve fiğ + buğday karışımları    
3.15.9.2. Yemlik bezelye ve fiğler    
3.15.10. Posalar    
3.15.10.1. Şekerpancarı posası    
3.15.10.2. Bira posası    
3.15.11. Meyve ve meyve artıkları    
3.15.12. Su içeriği yüksek dane yemler    
3.15.12.1. Tahıl daneleri    
3.15.13. Su içeriği yüksek diğer tahıllar    
3.16. Silo yeminin yemlemede kullanılması    
3.16.1. Yem olarak silo yemi    
3.16.2. Yem değeri    
3.16.2.1. Besin madde içeriği    
3.16.2.2. Besin maddeleri sindirim derecesi    
3.16.2.3. Enerji içeriği    
3.16.2.4. Kurumadde içeriği ve yem değeri    
3.16.2.5. Aminoasit içeriği    
3.16.2.6. Vitamin içeriği    
3.16.2.7. Mineral madde içeriği    
3.16.2.8. Silo yemi niteliği    
3.16.3. Silo yemi tüketimi    
3.17. Silo yemi ile yemlemenin etkileri    
3.17.1. Hayvan besleme açısından genel etkileri    
3.17.2. Silo yemi ile yemlemedeki başarısızlıklar    
3.18. Silo yemlerinin hayvan beslemede
         kullanılması    
3.18.1. Buzağı ve genç hayvanların
            beslenmesinde kullanılması    
3.18.2. Süt ineklerinin beslenmesinde 
            kullanılması    
3.18.2.1. Yem ve besin maddeleri tüketimi    
3.18.2.2. Mineral madde ve iz element 
              gereksiniminin karşılanması    
3.18.2.3. Sindirim olayları    
3.18.3. Sığır besisinde kullanılması    
3.18.4. Boğaların beslenmesinde kullanılması    
3.18.5. Koyunların beslenmesinde kullanılması    
3.18.6. Atların beslenmesinde kullanılması    
3.18.7. Tavşanların beslenmesinde kullanılması   
3.18.8. Yabanıl hayvanların beslenmesinde
            kullanılması    
3.19. Sio yemi ile yemlemenin 
         havansal ürünler üzerine etkileri    
3.19.1. Süt tat ve kokusu üzerine etkileri    
3.19.2. Süt rengi üzerine etkileri    
3.19.3. Süt yağ içeriği üzerine etkileri    
3.19.3.1. Soldurmanın etkisi    
3.19.3.2. Süt yağının özellikleri    
3.19.4. Süt protein içeriği üzerine etkileri    
3.19.5. Tereyağı üzerine etkileri    
3.19.6. Peynir yapımı ve peynir niteliği 
            üzerine etkileri    
3.19.7. Süt vitamin içeriği üzerine etkileri    
3.19.8. Süt asitliği üzerine etkileri    
3.19.9. Süt bakteri içeriği üzerine etkileri    
3.19.10. Diğer hayvansal ürünler üzerine etkileri    
3.20. Kaynakça 

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler