• İhraç Edilen Doğal Çiçek Soğanlarımız ve Üretim Teknikleri

İhraç Edilen Doğal Çiçek Soğanlarımız ve Üretim Teknikleri

Kategori

Baskı : Renkli / Ocak 2011 / Avrupa Kuşe

Sayfa : 56

Boyut : 15,5 cm x 21,5 cm

ISPN : 978-975-8377-79-4

Yazar : Zir. Yük. Müh. Ersin Aksu

20,00 ₺ 25,00 ₺

1. Gİ­RİŞ

2. TÜR­Kİ­YE­’DEN İH­RAÇ EDİ­LEN DO­ĞAL
    Çİ­ÇEK SO­ĞAN­LA­RI
    2.1. Do­ğal Çi­çek So­ğan­la­rı­nın İh­ra­ca­tı­nın
           Ta­rih­çe­si ve Yö­net­me­lik­ler
    2.2. Do­ğal Bit­ki­le­ri Teh­dit Eden Fak­tör­ler

3. DO­ĞAL Çİ­ÇEK SO­ĞAN­LA­RI­NIN ÜRE­Tİ­Mİ
    3.1. To­hum­la Üre­tim
    3.2. Ana So­ğa­nın Ya­nın­da Olu­şan Yav­ru
           So­ğan­la­rın Ay­rıl­ma­sı ile Üre­tim
    3.3. Top­rak Al­tın­da­ki So­ğan Göv­de­si
           Üze­rin­de Olu­şan So­ğan­cık­lar ile
           Üre­tim
    3.4. Ri­zom ve Yum­ru­la­rın Göz İçe­ren
           Par­ça­la­ra Bö­lün­me­si ile Üre­tim
    3.5. Göv­de Çe­lik­le­ri ile Üre­tim
    3.6. Ha­vai Göv­de So­ğan­cık­la­rı
           ile Üre­tim
    3.7. So­ğa­nı Pul­la­rı­na Ayır­ma (Sca­ling)
           Yön­te­mi ile Üre­tim
    3.8. So­ğa­nı Di­lim­le­re Ayır­ma (Chip­ping)
           Yön­te­mi ile Üre­tim

    3.9. So­ğa­nı İki­şer­li Pul­la­rı­na Ayır­ma

          (Twin-sca­ling) Yön­te­mi ile Üre­tim 
    3.10. So­ğan­da Çap­raz Ke­sim
             (Cross cut­ting) Yön­te­mi ile Üre­tim
    3.11. So­ğan­da Mer­kez Çı­kar­ma ve Oy­ma
             (Scoo­ping) Yön­te­mi ile Üre­tim
    3.12. Do­ku Kül­tü­rü (Mic­rop­ro­pa­ga­ti­on)
             ile Üre­tim

4. İH­RA­CA­TI YA­PI­LAN BA­ZI DO­ĞAL Çİ­ÇEK
    SO­ĞAN­LA­RI­NA UY­GU­LA­NA­Bİ­LEN
    ÜRE­TİM YÖN­TEM­LE­Rİ

5. İH­RA­CA­TI KO­TAY­LA SI­NIR­LAN­DI­RI­LAN
    Çİ­ÇEK SO­ĞAN­LA­RI

6. DO­ĞAL Çİ­ÇEK SO­ĞAN­LA­RIN­DA
    NAK­Lİ­YE VE DE­PO­LA­MA

7. DO­ĞAL Çİ­ÇEK SO­ĞAN­LA­RI­NIN
    GE­LE­CE­Ğİ AÇI­SIN­DAN ALIN­MA­SI
    GE­RE­KEN ÖN­LEM­LER

8. KAY­NAK­LAR

9. 2010 YI­LI DO­ĞAL Çİ­ÇEK 
    SO­ĞAN­LA­RI­NIN İH­RA­CAT LİS­TE­Sİ
    TAB­LO­SU

10. DO­ĞAL Çİ­ÇEK SO­ĞAN­LA­RI­NIN
      SÖ­KÜ­MÜ, ÜRE­Tİ­Mİ VE Tİ­CA­RE­Tİ­NE
      İLİŞ­KİN YÖ­NET­ME­LİK

Yorumlar

Yorum Yazın:

 
 

İlgi Gören Ürünler